Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 10:33

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών- μικροσυσκευών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 05/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 45114/8-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

--------------------------------------------------------------                                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη                                                                          

ΤΗΛ: 213-2074-704                                                                         

FAX: 210-4633375                                                                                              

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών- μικροσυσκευών & λοιπού εξοπλισμού εστίασης στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο (2) νέων τμημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ΚΡΩΣΦΗΛΔ στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από τον Δήμο.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα που περιγράφονται στην μελέτη και ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.342,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/7135.0105 και   τίτλο εξόδου «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών-μικροσυσκευών & λοιπού εξοπλισμού εστίασης στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο (2) νέων τμημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ΚΡΩΣΦΗΛΔ» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς
  2. Τεχνική Προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά
  4. Προσκόμιση φωτογραφικού υλικού ή prospectus

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074704.       

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Δευτέρα 12/11/2018 στις 2.00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                  

                       

 

 

   Η Αντιδήμαρχος

Ελένη Καπουσίζογλου

 

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση