Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 12:03

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση μιας θέσης κυλικείου σε Α.Μ.Ε.Α., Πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κερατσίνι 19/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αρ. Πρωτ. 46582
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την παραχώρηση μιας θέσης κυλικείου

σε Α.Μ.Ε.Α., Πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

  1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι δημότες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση μιας θέσης κυλικείου σύμφωνα με την 425/1015 απόφαση Δ.Σ. και συγκεκριμένα:

  Για το  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Ι.ΒΑΖΟΣ)

  1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα κατά σειρά, οι εξής κατηγορίες:

α) Άτομα με Αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.),

β) Πολύτεκνοι, και

γ) Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  1. 3. Το ανωτέρω κυλικείο θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους  όπως ορίζει ο Νόμος ήτοι:

1) Α.Μ.Ε.Α.

2) Πολυτέκνους και

3) Πολεμιστές Κύπρου,

με την καταβολή  ετήσιου τέλους,

- βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του εκκαθαριστικού, φορολογικού έτους 2017 και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  (ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2-6-2015-ΑΔΑ: Ω58ΜΗ-2Χ4 -Υποδείγματα) όπως ισχύει.

Το κυλικείο θα παραχωρηθεί στους δικαιούχους κάθε κατηγορίας με  κλήρωση, εφ’ όσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι ανά κατηγορία με τις ίδιες προϋποθέσεις  και  η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου με νεώτερη ανακοίνωση.

Μεταξύ υποψηφίων με το ίδιο εισόδημα γίνεται κλήρωση.

  1. Η παραχώρηση του κυλικείου γίνεται για πέντε (5)χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου με δυνατότητα παράτασης μέχρι δέκα (10)έτη, μετά από αίτηση του δικαιούχου. Το ύψος του τέλους που θα εισπράττεται από την παραχώρηση του κυλικείου ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ ετησίως σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 425/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στο Δήμο μας. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός τον θάνατο στο Δήμο. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση μίσθωσης που δεν έχει λήξει, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο Δήμο.

Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι 4/12/2018 ,τα εξής δικαιολογητικά:

                                                   Άτομα με Αναπηρία

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο φαίνεται ότι είναι Δημότης Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

γ. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

δ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.(χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό του αναπηρικού επιδόματος) ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2-6-2015-ΑΔΑ: Ω58ΜΗ-2Χ4 -Υποδείγματα) όπως ισχύει.

 ε. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

στ. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 

                                                 Πολύτεκνοι

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο φαίνεται ότι είναι Δημότης Κερατσινίου-Δραπετσώνας και ο αριθμός των παιδιών.

γ. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

δ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό του   πολυτεκνικού επιδόματος) ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2-6-2015-ΑΔΑ: Ω58ΜΗ-2Χ4 -Υποδείγματα) όπως ισχύει.

 ε. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

στ. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 

                                              Πολεμιστές Κύπρου

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο φαίνεται ότι είναι Δημότης Κερατσινίου-Δραπετσώνας.                      

γ.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

δ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2-6-2015-ΑΔΑ: Ω58ΜΗ-2Χ4 -Υποδείγματα) όπως ισχύει.

ε. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

στ. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.
Πληροφορίες αιτήσεων και δικαιολογητικών στα τηλ.  213 207 4715 -2132074716.    
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

                                                                                       

 

 

                                                                                        

                                                                            

                                                                                         

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                            

                                                                                                                                                                  

             

    

                                                                                                                                                                         

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση