Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 13:30

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού, ασφαλούς δαπέδου, στοιχείων ηλεκτροφωτισμού και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                  Κερατσίνι, 21 / 02 / 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 7301

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι

Ταχ. Κωδ.: 18756

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας

Τηλέφωνο: 213.2074755

Φαξ: 210.4633375

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και Ιδίων Πόρων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 560.480,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

           Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

           Τηλέφωνο: 213.2074755  Φαξ: 210.4633375

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

 2. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας

 3. Υπό προμήθεια είδη :

  • ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - CPV 37535200-9 «Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών»

  • ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CPV 37535200-9 «Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών»

  • ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - CPV 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό»

 4. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (3 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο

 5. Συνολικός προϋπολογισμός:

           452.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

           108.480,00 € Φ.Π.Α. (24%)

           560.480,00 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 9.040,00 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα για το οποίο θα συμμετέχει.

 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ένταξης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και από ίδιους πόρους του Δήμου.

 4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074755 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).

 5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 6. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25/02/2019

 7. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βρεττάκος

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση