Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 10:28

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2019

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 11/05/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 20/05/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

 

 

 

ΚΔΒΜ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΤΑ Α.Ε