Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 14:13

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος

ethnosimo neo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                        Κερατσίνι, 22/05/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 18999

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι

Ταχ. Κωδ.: 18756

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας

Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755

Φαξ: 210.4633375

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και Ιδίων Πόρων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
 2. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

Καινούργιο Καλαθοφόρο Όχημα (Τεμάχιο 1) CPV: 42415100-9

 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 2. Κατανομή σε τμήματα: Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα.
 3. Συνολικός προϋπολογισμός:

217.741,94 € χωρίς Φ.Π.Α.

52.258,06 € Φ.Π.Α. (24%)

270.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.354,83 €.
 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ένταξης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και από ίδιους πόρους του Δήμου.
 4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
 5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.
 6. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 7. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες
 8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
 9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 10. Προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
 11. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βρεττάκος

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση