Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 09:52

Διαγωνισμός για ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

logo keratsini drapetsona

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κερατσίνι,      20/ 12 / 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.:      49636   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών                                                     

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                          

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                      

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας                                   

Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.207702                     

Φαξ: 210.4633375                              

                        

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 σχετικά με την: «Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το χρονικό διάστημα από 01/05/2020 έως 01/11/2021».

 

 • Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

 • Αντικείμενο σύμβασης:

Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το χρονικό διάστημα από 01/05/2020 έως 01/11/2021

CPV: 66514110-0 (Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων)

 • Κατανομή σε τμήματα: Όχι.
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 800,00 ευρώ
 • Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού, ήτοι: 596,00 €
 • Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 • Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
 • Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 • Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 • Χρόνος ισχύος των προσφορών: 180 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 • Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης.

  Ο Δήμαρχος

   Χρήστος Βρεττάκος

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση