Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 14:13

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος

logo keratsini drapetsona

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κερατσίνι,       28/01/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.:        3811    

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών                                                  

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                          

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                      

Πληροφορίες:             Ανθή Τσερεντζούλια                         

Τηλέφωνο: 213.2074702                              

                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021» και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως 31/05/2021, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 .

  • Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074702  

  • Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΜΕ 3,5% ΚΑΙ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ, CPV: 15511100-4 (199.957 Λίτρα )

  • Κατανομή σε τμήματα: Όχι
  • Συνολικός προϋπολογισμός:

199.957,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

25.994,41 € Φ.Π.Α. 13%

225.951,41 € συνολικός προϋπολογισμός

   5. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της έως τις 31/05/2021. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

6. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.999,14 ευρώ.

7. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κα Ανθή Τσερεντζούλια) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074702 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )

  • Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17/02/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 21/2/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
  • Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  • Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
  • Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
  • Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

                                                                                                    

Ο Δήμαρχος

 

Χρήστος Βρεττάκος

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση