Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 13:14

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   12/03/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.    9949       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                       

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή                                      

ΤΗΛ: 213-2074702        

FAX: 210-4633375                                        

                                                                                                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην ανάθεση για  παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας   βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14  .

Η συνολική δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 18.199,48 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6474.0026 με τίτλο εξόδου «Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14»

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Το Ν.4555/2018 «Κλεισθένης Ι»
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Τον Ν. 604/77 και  το Π.Δ. 463/78, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3170/2003.
  • Τον Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκε με το  Ν. 4235/11-2-2014.
  • Την  Υπουργική απόφαση 280262/03.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

1.     Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα

δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς  και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα  κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.

2.     Τεχνική προσφορά με τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τη μελέτη

3.     Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής το οποίο θα εκφράζεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης,  στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 24/03/2019 σε κλειστό φάκελο

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702. 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                       

                    

      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση