Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: δήμος ΚερατσινίουΔραπετσώνας

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 05/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ. 31070/27-07-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη

ΤΗΛ: 213-2074704                                                                           

FAX: 210-4633375                                                             

                                                                                      

                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση και συντήρηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του έργου: Βελτίωση Κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ. Σταθμοί, ΚΑΠΗ, κ.λπ.) στα πλαίσια υλοποίησης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τον Δήμο.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Του Ν.4414/9-8-2016 αρ.61 παρ.2 ‘’περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης’’.

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 12.765,60  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7331.0062   του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, με τίτλο «Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ. Σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους» (συνεχ. 2017).

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν: ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.

2. Τεχνική Προσφορά.

3. Οικονομική προσφορά.

 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα όπως περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074704.          

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Δευτέρα 30/07/2018  έως τις 2.00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                    

 

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                           Και με εντολή

                                                                                          Η εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος

 

                                                                                                   ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ 

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 25/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ. 31069/27-7-2018               

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                           

FAX: 210-4633375                                                                

 

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί σε προμήθεια που αφορά στην  επισκευή, συντήρηση ελέγχου και πιστοποίηση αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η εργασία  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  • • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  • • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του, τιμοκατάλογο των προδιαγραφόμενων ανταλλακτικών, των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης και των μηνιαίων δελτίων ελέγχου, βάσει του οποίου θα γίνει και η τελική τιμολόγηση.

Η συνολική δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 24.800,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.0011 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86,  στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν.4412/2016.

2.Τεχνική Προσφορά.

3.Οικονομική προσφορά.

 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους τεύχος τεχνικής περιγραφής των προσφερομένων ειδών. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από τέτοιο τεύχος η συνοδευόμενη από τεύχος ασαφούς ή ελλιπούς τεχνικής περιγραφής μπορεί να απορριφθεί.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του, τιμοκατάλογο των προδιαγραφόμενων ανταλλακτικών, των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης και των μηνιαίων δελτίων ελέγχου, βάσει του οποίου θα γίνει και η τελική τιμολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702. 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 01/08/2018 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ.Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.              

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                           Και με εντολή

                                                                                             Η εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος

 

                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ 

 

Προς το παρόν και μέχρι νεότερης ενημέρωσης, διακόπτουμε τη συλλογή τροφίμων, νερού και ρουχισμού για τους πυρόπληκτους της Αττικής, έπειτα από έκκληση που απηύθηνε ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου και στην οποία αναφέρεται ότι, λόγω της υπερπροσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, ο όγκος των αγαθών έχει γίνει μη διαχειρίσιμος.

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω του πένθους, στο οποίο έχει βυθιστεί η χώρα, έχουμε αναβάλει όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του «Λιπάσματα 2018: Φεστιβάλ στη Θάλασσα» έως τις 31 Ιουλίου. 

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος και το δημοτικό συμβούλιο εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους στις οικογένειες των θυμάτων των χθεσινών καταστροφικών πυρκαγιών. Σ΄ αυτές τις τραγικές στιγμές, χρέος όλων μας είναι η -με κάθε τρόπο- συμπαράσταση στους πληγέντες και η συνεισφορά στις προσπάθειες για την επούλωση των πληγών τους.

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρωτοφανής και συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ στη θάλασσα, για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου.

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στην Παιδική Στέγη Κρώσφηλδ, προκειμένου το ερχόμενο φθινόπωρο να είναι έτοιμη να φιλοξενήσει δεκάδες παιδιά της περιοχής. 

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση