εθνοσημο       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   26/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αρ. Πρωτ.     31071/27-7-18           

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                     

FAX: 210-4633375                                                             

                                                                                                                        

                                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών για την αντικατάσταση , επισκευή και συντήρηση των γεωργικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.713,51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 35.6672.0002 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει

    γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι

       εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο

 1. Τεχνική προσφορά
 2. Οικονομική προσφορά

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074701

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο, μέχρι τη Δευτέρα 06/08/2018 σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                        

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει

                                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                          και με εντολή η εντεταλμένη

                                                                                                                               Δημοτική Σύμβουλος

 

                                                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

  εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ημερομηνία: 30-07-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αρ. πρωτ.:  31345

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

                                                                                                     Κ.Α. :15.7331.0064

                                                                                                     ΠΡΟΫΠ.:24.800,00 €

                                                                                                     Α.Μ. :106.0/12-07-2018

 

                                                                                                                            

                                                                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                            «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

                                                                                                     με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την εργασία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2018 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και με τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθ. 106.0/12-07-2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Έργων οικοδομικά, για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα οικοδομικά

(χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λπ.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη       02/08/2018 και ώρα 14:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

— Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της μελέτης της Υπηρεσίας.

— Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης συμπληρωμένη σε δικό τους έγγραφο (σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο).

— Απλό φωτοαντίγραφο εγγραφής στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων οικοδομικά , για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα οικοδομικά (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λπ.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια), κατ’ αντιστοιχία.

— Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.

— Φορολογική Ενημερότητα & Ασφαλιστική Ενημερότητα.

— Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τεχνική Υπηρεσία, 1ος Όροφος, πληροφορίες κα Κουθουρίδου Ησαΐα), πρωτοκολλημένο από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των ανωτέρω

δικαιολογητικών και της σφραγισμένης συμπληρωμένης Οικονομικής τους προσφοράς, το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη 02/08/2018 και ώρα 14:00 μμ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους.

Το τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Περιγραφή Εργασιών, Προϋπολογισμός-Τιμολόγιο Εργασιών, Συγγραφή Υποχρεώσεων), θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 207 4804).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                                 

                                                                                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      

                                                                                                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 25/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ. 31069/27-7-2018               

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                           

FAX: 210-4633375                                                                

 

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί σε προμήθεια που αφορά στην  επισκευή, συντήρηση ελέγχου και πιστοποίηση αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η εργασία  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 • • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του, τιμοκατάλογο των προδιαγραφόμενων ανταλλακτικών, των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης και των μηνιαίων δελτίων ελέγχου, βάσει του οποίου θα γίνει και η τελική τιμολόγηση.

Η συνολική δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 24.800,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.0011 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86,  στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν.4412/2016.

2.Τεχνική Προσφορά.

3.Οικονομική προσφορά.

 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους τεύχος τεχνικής περιγραφής των προσφερομένων ειδών. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από τέτοιο τεύχος η συνοδευόμενη από τεύχος ασαφούς ή ελλιπούς τεχνικής περιγραφής μπορεί να απορριφθεί.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του, τιμοκατάλογο των προδιαγραφόμενων ανταλλακτικών, των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης και των μηνιαίων δελτίων ελέγχου, βάσει του οποίου θα γίνει και η τελική τιμολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702. 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 01/08/2018 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ.Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.              

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                           Και με εντολή

                                                                                             Η εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος

 

                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση