Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 15:02

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2016»

ethnosimo

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  27/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ. 55885                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ ΑΝΘΗ

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                        

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2016».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ. 10.6142.0017 και τίτλο «Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας», του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1.  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006.

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013 που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίες να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τα τρία τελευταία χρόνια σε τρείς και πλέον Δήμους με έσοδα εκμετάλλευσης ισολογισμού μεγαλύτερα ή ίσα των 20.000.000,00 ευρώ, καθώς και πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.
  • Οικονομική Προσφορά.
  • Πιστοποιητικά ελέγχου από τρείς και πλέον Δήμους με έσοδα εκμετάλλευσης ισολογισμού άνω των 20.000.000,00 ευρώ κατά την προηγούμενη τριετία και οι οποίοι θα προσκομισθούν, καθώς και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της παρούσας μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές σε φάκελλο, οι οποίες θα έχουν την ίδια δομή με το έντυπο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 4/11/2016 .

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος , Τ. Κ. 18756.                        

                                                                                 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

            

                                                                        

                                            

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.