Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 12:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.

εθνοσημο

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46816/02/Β/00/100, 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44636407000, 

ΑΡ. ΑΔ. ΕΟΠΠΕΠ 1210992 

ΑΦΜ 099790682, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ, ΤΚ 18757 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

Τηλ. 2104324501, 2104610808                                    Κερατσίνι 30/8/2018 website: www.keker.gr 

e-mail:                                                                      Αρ. πρωτ. 413

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕ ΚΔΒΜ ΙΙ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως ισχύει. 

Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου - Δραπετσώνας, «Προοπτική» λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α' Β' και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους». 
 3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν. 
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α'). 
 5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 
 7. Την με αρ. 21 - 17/5/2018 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού αμειβόμενου αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου, για τη λειτουργία καλλιτεχνικών-επιμορφωτικών τμημάτων στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, περιόδου 2018-2019, με διάρκεια απασχόλησης οχτώ (8) μηνών». 
 8. Τη με Α.Π. 58108/20429 13-7-18 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία συναινεί για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (75 ατόμων) με αντίτιμο. 
 9. Το με Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό). 
 10. Τον κανονισμό προσωπικού της Επιχείρησης (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της 5/4/016). 
 11. Την με Α.Π. 305-4/7/2018 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων. 
 12. Την από 29/8/2018 απόφαση ΔΣ του ΚΔΒΜ ΙΙ, για ανακοίνωση – προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, που έχει ως ακολούθως: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κατά την περίοδο 2018-2019, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, δασκάλους μουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ., πανεπιστημιακής (ΠΕ), και δευτεροβάθμιας, (ΤΕ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (ΔΕ) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

 

 

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

(ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

7

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019

2.

ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

3.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΚΙΤΣΟΥ – ΚΟΜΙΚ 

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2018 

4.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

5.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

2

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

6.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

7.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(ΚΛΑΣΣΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΚΙΘΑΡΑ) 

10

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

8.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΙΑΝΟ – ΑΡΜΟΝΙΟ) 

4

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

9.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ- ΛΑΟΥΤΟ –

ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ) 

3

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

10.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 

2

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

11.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΒΙΟΛΙ) 

2

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

12.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΡΟΥΣΤΑ)

5

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

13.

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

14.

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

15.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ) 

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

16.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΦΛΑΟΥΤΟ) 

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

17.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΣΑΞΟΦΩΝΟ) 

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019

18.

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ | CARL ORFF ) 

3

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

19.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΧΟΡΩΔΙΑ) 

2

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

20.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ – ΛΑΤΙΝ) 

3

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

21.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΟΥ ΧΙΠ - ΧΟΠ

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

22.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

3

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2018 

23.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ- ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 

3

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2018 

24

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) 

3

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

25

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ) 

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

26

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

(ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ) 

2

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

27.

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ (ΘΕΑΤΡΟ) 

1

Μέχρι 8 μήνες και οπωσδήποτε όχι μετά την 1/7/2019 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι, είτε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), είτε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), είτε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανάλογα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της κάθε ειδικότητας.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 3. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παραπάνω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση μετά την κτήση του τίτλου σπουδών ή βεβαίωσης με την οποία συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία.
 4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, και ότι: α) δεν καταδικάστηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση( κοινή ή στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης , στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση

αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις).

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 2. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, ή μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδαπής    ή        βεβαίωση      σπουδών      αναγνωρισμένου     φορέα, συνοδευόμενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων της αλλοδαπής, απαιτείται μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα .
 4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (ή βεβαιώσεις σεμιναρίων, κλπ.) για την ειδικότητα που αιτούνται.
 5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις για απασχόληση με σχέση εργασίας ή έργου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα, μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και μήνες), καθώς και αν υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων / Δημοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων (αναλυτική καταγραφή), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων, κλπ.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. Σε περίπτωση τέκνου ΑΜΕΑ, η ανάλογη βεβαίωση ΚΕΠΑ. Για τέκνα άνω των 18 ετών, εφόσον σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών.
 8. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 9. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (φόρου εισοδήματος).
 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί καθώς και η αιτία απαλλαγής, γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007, δ) εάν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., ε) εάν τυχόν υπάρχει απασχόληση σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

Τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι υποψήφιοι, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα περάσουν από ακρόαση ενώπιον τετραμελούς Επιτροπής που θα συσταθεί για τη αξιολόγηση των αιτήσεων, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

1 . ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ( ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο Εικαστικών Τεχνών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

 1. ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τίτλοι σπουδών:  Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

 1. ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΚΙΤΣΟΥ – ΚΟΜΙΚ

Τίτλοι σπουδών:  Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Εάν δεν βρεθεί υποψήφιος με σχετικό τίτλο σπουδών επιλέγεται υποψήφιος με αποδεδειγμένη αξιόλογη καλλιτεχνική δραστηριότητα ακόμη και χωρίς διδακτική εμπειρία.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

 1. ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού, ενοριακής σχολής, εργαστήριο επαγγελματία αγιογράφου.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

5     ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

 Τίτλοι σπουδών:  Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

6     ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Τίτλοι σπουδών:  Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος εσωτερικού  ή εξωτερικού

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

7     ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΛΑΣΣΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

8     ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΙΑΝΟ – ΑΡΜΟΝΙΟ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

9     ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ- ΛΑΟΥΤΟ – ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ)

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

10  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ)

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού ή βεβαίωση αναγνωρισμένου φορέα.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

11  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΒΙΟΛΙ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

12  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΡΟΥΣΤΑ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού ή βεβαίωση αναγνωρισμένου φορέα.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

13  ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο Εικαστικών Τεχνών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

14  ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο Εικαστικών Τεχνών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

15  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ορχηστρικό σύνολο (Φιλαρμονική, ορχήστρα εγχόρδων κτλ.) ή αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

 

16  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΠΝΕΥΣΤΑ- ΦΛΑΟΥΤΟ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

17  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΠΝΕΥΣΤΑ - ΣΑΞΟΦΩΝΟ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές. 

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

18  ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - CARL ORFF)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

Βεβαίωση σπουδών ή σεμινάριο στην μουσικοκινητική αγωγή από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

19  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΧΟΡΩΔΙΑ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού ή βεβαίωση αναγνωρισμένου φορέα.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

20  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ – ΛΑΤΙΝ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο ειδικότητας αναγνωρισμένου φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού ή σεμινάρια εξειδίκευσης Ευρωπαϊκών-Latin χορών ή διάκριση σε διαγωνισμούς Ευρωπαϊκών-Latin χορών. 

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

 1.  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ (ΧΙΠ - ΧΟΠ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο ειδικότητας αναγνωρισμένου φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού ή σεμινάρια εξειδίκευσης ΧΙΠ ΧΟΠ χορών ή διάκριση σε διαγωνισμούς ΧΙΠ ΧΟΠ χορών. 

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

 

22,  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Τίτλοι σπουδών:  Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος εσωτερικού  ή εξωτερικού

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

23,  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ- ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο ειδικότητας αναγνωρισμένου φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού ή σεμινάρια εξειδίκευσης κλασσικού- μοντέρνου χορού ή διάκριση σε διαγωνισμούς κλασσικού- μοντέρνου χορού

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

24,  ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή Τμήματος Θεάτρου ή αντίστοιχου Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

25,   ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή Τμήματος Θεάτρου ή αντίστοιχου Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

26,   ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ  (ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή Τμήματος Θεάτρου ή αντίστοιχου Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

27,   ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ (ΘΕΑΤΡΟ)

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή Πτυχίο Δραματικής Σχολής ή Θεατρικού Εργαστηρίου ή βεβαίωση ειδικότητας θεατρικών σπουδών αναγνωρισμένου Ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

Παρουσίαση λοιπών προσόντων, καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής ικανότητας (ακρόαση).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΒΜ ΙΙ «Προοπτική» σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση για την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Ο τελικός αριθμός των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγραφέντων μαθητών και δύναται να είναι μικρότερος από τις προκηρυχθείσες θέσεις.

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλόλητάς τους για τη συγκεκριμένη θέση/ ειδικότητα.

Οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΔΒΜ ΙΙ «Προοπτική» που βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας καθώς και στο δημαρχείο. επίσης, στην ιστοσελίδα του www.keker.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου keratsini-drapetsona.gr Κατά των προσωρινών πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών στο ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η οποία θα εκδώσει και τους τελικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

 

4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

                                                       ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τίτλοι σπουδών

έως 30%

Προϋπηρεσία

έως 30%

Παρουσίαση προσόντων και

καλλιτεχνικής δραστηριότητας- ακρόαση

έως 10%

Οικογενειακή κατάσταση

έως 15%

Ανεργία

έως 15%

                                             ΣΥΝΟΛΟ  έως 100%  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Βαθμολόγηση τυπικών- ειδικών προσόντων

 

Κριτήριο βαθμολόγησης         

Μόρια

Τίτλοι Σπουδών

 

Βασικός τίτλος σπουδών   

23

Άλλοι παρεμφερείς τίτλοι σπουδών

2

Σεμινάρια

1

Μεταπτυχιακά

4

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο  

 

Από 1 έως 5 έτη     

5

Από 5 έως 10 έτη     

15

Από 10 έως 15 έτη   

20

Από 15 έως 20 έτη   

25

Άνω των 20 ετών     

30

Παρουσίαση προσόντων και καλλιτεχνικής δραστηριότητας      

 

Ακρόαση

μέγιστο  10

Οικογενειακή κατάσταση

 

Άγαμος

3

Έγγαμος     

5

…με 1 προστατευόμενο τέκνο       

7

…με 2 προστατευόμενα τέκνα       

9

…με 3 προστατευόμενα τέκνα & πολύτεκνοι

12

Γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας      

επιπλέον 3

Ανεργία

 

Από 0 έως 6 μήνες        

5

Από 6 έως 12 μήνες     

10

Από 12 μήνες και άνω

15

 

5. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι προσληφθέντες δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στο ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα καλλιτεχνικά-επιμορφωτικά τμήματα, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση-ωρομίσθιοι)

διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε όχι μετά την 01/07/2019.

 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, στο ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου Δραπετσώνας ΑΕ ‘Προοπτική’, Θέση Σελεπίτσαρι, ΤΚ 18757 τηλ. επικοινωνίας: 210 4324501 κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 9 μ.μ., από την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και για Δέκα εργάσιμες (10) ημέρες έως και την Τετάρτη 12  Σεπτεμβρίου 2018.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) και με συστημένη επιστολή δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) γίνονται δεκτές στη διεύθυνση με την ευθύνη της πληρότητας της αποστολής να βαραίνει τον αποστολέα.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και γενικότερα για τη διαδικασία της ανακοίνωσης - προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 4324501 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9 π.μ. έως 9 μ.μ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική www.keker.gr στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.keratsini-drapetsona.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση