Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 12:42

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπείας για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   14/03/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ. 10322/15-3-19          

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή                                     

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                                                                                                                                                                       FAX: 210-4633375                                        

                                          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπείας , για την κάλυψη αναγκών μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου .

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 11.594,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6117.0022 με τίτλο εξόδου « Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ » .

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010
  • Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018

3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016

4)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007

6) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α'114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

8) Τον κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

9) Την υπ’ αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/οικ.107359

10) Το άρθρο 16 του Ν 3599/2007 ΦΕΚ (176/Α/2007.)

11) Το κανονισμό λειτουργίας των ΚΑΠΗ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.
  2. Αντίστοιχα αποδεικτικά γνώσης:
  • Πτυχίο ή δίπλωμα φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ΤΕ.
  1. Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ) σε ισχύ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3599/2007 ή βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά.
  1. Τεχνική προσφορά.
  2. Οικονομική προσφορά

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών και εφόσον πληροί τα τυπικά προσόντα και τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 20/03/2019 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                        

                    

                                                                                                     

                                                                                                      Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                  ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ              

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.