Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 12:40

26η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση σε (26η ) τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010)
την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11.00 μ.μ στο γραφείο Δημάρχου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 – 2012

 

 

ΘΕΜΑ 2ο :ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, 16ης, 17ης ,18ης, 19ης, & 20ης, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣEΩΝ ΟΙΚ.  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΕΤΟΥΣ 2011

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2011

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ

 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ & ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,

 

ΕΤΟΥΣ   2011

 

 

 

ΘΕΜΑ 7Ο : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 158/48210/15.7.11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

314,76€ ΣΤΟΥΣ Κ.& Μ.ΠΑΓΩΝΑΚΗ»

 

 

ΘΕΜΑ 8Ο :ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ, ΔΕΝΤΡΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ

 

ΔΗΜΟΥ», ΕΤΟΥΣ 2011

 

 

ΘΕΜΑ 9Ο :ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ, ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟΝ

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ «ΑΠΨΟ ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ».

 

ΘΕΜΑ 10Ο :ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 11Ο : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 181/50252/27.7.11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΕΡΙ «ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ & ΑΙΤΗΣΗΣ

 

AΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Γ.ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ- Π.ΛΥΚΟΣ)»

 

 

ΘΕΜΑ 12Ο : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 180/50249/27.7.11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,ΠΕΡΙ « ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ & ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ(Γ.ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ)»

 

 

ΘΕΜΑ 13Ο : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 183/50616/28.7.11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,ΠΕΡΙ «ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ & ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΟΥ Ο.Ε»

 

 

ΘΕΜΑ 14Ο : ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ  (Σ.Π.)

 

 

ΘΕΜΑ 15Ο : ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ  (Α.Κ.)

 

 

ΘΕΜΑ 16Ο : ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ  (Α.Κ.)

 

 

ΘΕΜΑ 17Ο : ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ  (Α.Σ.)

 

 

ΘΕΜΑ 18Ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ,ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ 19Ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.1.2011 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ,  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

 

ΘΕΜΑ 20Ο : ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ

 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

 

ΘΕΜΑ 21Ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ,ΓΙΑ ΤΙΣ

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (ΚΑΠΗ, ΚΕΔΑΠΕΔ).

 

 

ΘΕΜΑ 22Ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ,ΓΙΑ   ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»  ΠΟΥ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ   Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

 

ΘΕΜΑ 23ο : ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ, ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.)

 

 

ΘΕΜΑ 24ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ &

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ.

 

 

ΘΕΜΑ 25ο : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 102/51369/3.6.11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ

 

ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ»

 

 

ΘΕΜΑ 26ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  129/39758/9.6.11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ «ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΕΣΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ»

 

 

ΘΕΜΑ 27ο :ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΤΗΣ 209/52258/8/8/11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ

 

ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ- ΄΄ΠΕΤΡΙΝΟΥ΄΄, ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  Δ.Ε.Δ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 

 ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Διεύθυνσεις: Οικoνoμικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Τμήματα:Λογιστηρίου,Προμηθειών,Προσόδων
Προσωπικού,Κίνησης

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου  2011 και ώρα 11.00 μ.μ στο γραφείο Δημάρχου.

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση