Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 09 Απριλίου 2012 13:24

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

Επείγουσα σύγκλιση λόγω απωλείας ανταποδοτικών τελών. Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010)
την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, στο γραφείο Δημάρχου.


                                                                                                  ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο: ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ – ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΛΠ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CAR TERMINAL ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
• Διευθύνση Οικονομικών Υπηρεσιών


                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                          ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                               Λ.ΤΖΑΝΗΣ