Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 14:01

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (TAKTIKH)

Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010)
Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30, στο γραφείο Δημάρχου.