Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 11:33

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (TAKTIKH)

Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010)
Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30, στο γραφείο Δημάρχου.