Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σχολικές Επιτροπές

Το 1931 με το Ν.5019/1931 θεσπίστηκαν οι Σχολικές Εφορείες οι οποίες λειτούργησαν μέχρι την ψήφιση του Ν.1566/85. Με το άρθρο 52 του Ν. 1566/85 λειτούργησαν για πρώτη φορά ως Σχολικές Επιτροπές. Στη συνέχεια το άρθρο αυτό καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 1894/90. Οι σημαντικότερες παράγραφοι για τη λειτουργία των σχολικών Επιτροπών του Ν. 1894/90 (8 και 9) συμπεριλαμβάνονται και στο άρθρο 243 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας) στον οποίο στηρίζεται η σημερινή τους λειτουργία.

Με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 οι Σχολικές Επιτροπές κάθε Δήμου συγχωνεύθηκαν σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Ν.Π.Δ.Δ. ως προς τη νομική τους μορφή. Με απόφαση του δημοτικού ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη. Με βάση τις αποφάσεις 1838 και 1839/2011 των Σχολικών Επιτροπών, οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας απαρτίζονται από δεκαπέντε (15) μέλη, έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ορίζονται 3 από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και 3 από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο (2) Διευθυντές -εκ των πέντε αρχαιοτέρων- των σχολικών μονάδων της Α’/θμιας Εκπαίδευσης, έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων, έξι (6) λαϊκά μέλη δημότες ή κάτοικοι με ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, μια φορά το μήνα. Ο πρόεδρος καλεί επίσης σε συνεδρίαση τη Σ.Ε, όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών της με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν (άρθρο 95 σε συνδυασμό με τα άρθρα 240 και 234 του Ν 3463/2006).

ΣΚΟΠΟΙ:

Α) Η διαχείριση των πιστώσεων, που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες των αντίστοιχων σχολικών μονάδων (καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

Β) Η αμοιβή των καθαριστριών.

Γ) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

Δ) Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των σχολείων από την Ο.Σ.Κ Α.Ε. με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

ΣΤ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ΠΟΡΟΙ:

Α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Β) Η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

Δ) Έσοδα από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

 

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

Η υπ’ αριθμ. 79/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ορίζει:

 1. τον κ. Τσίγγερη Βασίλειο ως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας»
 1. τον κ. Ασκητόπουλο Γεώργιο ως Αντιπροέδρου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

 

Με την υπ’ αριθμ. 79/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ορίστικαν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής:

 1. τη Δημοτική Σύμβουλο από την πλειοψηφία κ. Λεπτουργίδου Αικατερίνη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δασκαλάκη Ευστράτιο,
 1. το Δημοτικό Σύμβουλο από την πλειοψηφία κο Καραγιαννάκη Χρήστο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο Κυραμαργιού Ελένη,
 1. το Δημοτικό Σύμβουλο από την πλειοψηφία κ. Αλεξίου Κων/νο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θωμαΐδη Δημήτρη,
 1. το Δημοτικό Σύμβουλο Λούπη Άγγελο με αναπληρωτή του τον κο Καραγιαννίδη Παναγιώτη από τη μειοψηφία,
 1. το Δημοτικό Σύμβουλο Βρεττάκο Νικόλαο με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Ζούπη Ζαχαρία από τη μειοψηφία,
 1. τη Δημοτική Σύμβουλο Σαββοπούλου Βάια με αναπληρωτή της τον Καψοκόλη Πέτρο από τη μειοψηφία,
 1. τον κο Χάνο Νικόλαο Δ/ντή Σχολικής Μονάδας Α/΄θμιας Εκπαίδευσης -εκ των πέντε αρχαιοτέρων-, με αναπληρώτρια τη Δ/ντρια Σχολικής Μονάδας Α/θμιας Εκπαίδευσης κ.Κατσικοπούλου Αφροδίτη σύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ. 11258/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Α’/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά,
 1. την κ. Πριμηκύρη Μαρία Δ/ντρια Σχολικής Μονάδας Α/΄θμιας Εκπαίδευσης -εκ των πέντε αρχαιοτέρων-, με αναπληρωτή το Δ/ντή Σχολικής Μονάδας Α/θμιας Εκπαίδευσης κ.Κώστογλου Σταύρο σύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ.11258/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Α’/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά,
 1. τον κο Ζερβό Θεόδωρο ως εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Αναστασία Δρόσου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12093/2017 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
 1. την κ. Νικολάου Κυριακή ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου-Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης» με αναπληρωματικό μέλος την κ. Βυρίνη Ντίνα σύμφωνα με το με άριθ μπρωτ. 12981/2017 έγγραφό τους.
 1. τον κ. Μενδώνη Πέτρο ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τσουλφά Θεόδωρο σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15/17 έγγραφό τους.
 1. τον κ.Τσίγγερη Βασίλη ως Λαϊκό Μέλος,
 1. τον κ. Ασκητόπουλο Γιώργο ως Λαϊκό Μέλος,
 1. τον κ.Ντινιεράκη Στέλιο ως Λαϊκό Μέλος,
 2. την κ.Σιτζάνη Καλλιόπη ως Λαϊκό Μέλος.

 

 

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Η υπ’ αριθμ. 78/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ορίζει:

 1. την κα Μπουζάνη Χρυσούλα ως Πρόεδρο και
 2. την κα Κώστογλου Μαρία ως Αντιπρόεδρο

 

Με την υπ’ αριθμ. 78/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ορίστηκαν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής:

 1. τη Δημοτική Σύμβουλο από την πλειοψηφία κ.Μπουζάνη Χρυσούλα ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Καπουσίζογλου Ελένη
 1. τη Δημοτική Σύμβουλο από την πλειοψηφία κ.Καπετανίδου Ελένη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κ.Βαρλά Σταυρούλα
 1. τη Δημοτική Σύμβουλο από την πλειοψηφία κ.Ντέρου Κυριακή ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Γκρόζου Άννα
 1. το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Καψοκόλη Πέτρο με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο κα Σαββοπούλου Βάια από τη μειοψηφία
 1. το Δημοτικό Σύμβουλο κο Καραγιαννίδη Παναγιώτη με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Λούπη Άγγελο από τη μειοψηφία
 1. το Δημοτικό Σύμβουλο κο Ζούπη Ζαχαρία με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Βρεττάκο Νικόλαο από τη μειοψηφία
 1. τον κο Χαρακλιά Κωνσταντίνο ως Δ/ντή Σχολικής Μονάδας Β΄/θμιας Εκπαίδευσης -εκ των πέντε αρχαιοτέρων-, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3875/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Β’/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
 2. τον κο  Μαυρουδή Ιορδάνη ως Δ/ντη Σχολικής Μονάδας Β/θμιας Εκπαίδευσης –εκ των πέντε αρχαιοτέρων- σύμφωνα με το υπ’αρ. 3875/2017 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
 1. την κα Αναστασία Δρόσου ως εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με αναπληρωματικό μέλος τον κο Ζερβό Θεόδωρο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 12093/2017 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 1. τον κο Σκανιακό Σπυρίδωνα σύμφωνα με το υπ’αρ.061/9.3.2017 έγγραφο της ΕΛΜΕ Πειραιά
 1. την κα Νταζάνη Αργυρώ ως Λαϊκό Μέλος
 1. την κα Μαντζώρου Όλγα ως Λαϊκό Μέλος
 1. την κα Μεντή-Δεληγιαννίδου Ευφροσύνη ως Λαϊκό Μέλος
 1. την κα Σκούπρα Σοφίας ως Λαϊκό Μέλος
 2. την  κα Κώστογλου Μαρία ως Λαϊκό Μέλος