Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (15η) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (15η) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 15η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 (ώρα έναρξης: 19:00 και ώρα λήξης 19.30.)

 


ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ