Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ (12-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (16- 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ (12-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (16- 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

Με την υπ’ αρ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018  προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα

«Μητρώο Πολιτών», διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου του Δήμου ως εξής:

Υπηρεσία Δημοτολογίου  από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00

                                      μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00

Υπηρεσία Ληξιαρχείου    από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00

                                     μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00.