Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι 18-5-20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                           

 

ΤΜΗΜΑ   ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.πρωτ.: 14484

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200

 

Κερατσίνι,τ.κ. 187 56

 

Πληρ.: Γεωργαράς Ν.- Ζωγραφίδη Α.

 

Τηλ: 213-2074 813-812

 

Φαξ: 213-2074 814                                            

 

Προς:

1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr)

E-mail:

 

2. Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ε-mail:

                                

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου» (Α.Μ.: 01/22-02-2019)

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 1511/Β΄/02-05-2018) απόφαση, θα προβεί στην Διαδικασία Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή Τεχνικών Υπαλλήλων Μελών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, της παρ. 8(β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη τεσσάρων (4) Τεχνικών Υπαλλήλων ως Τακτικών και των Αναπληρωματικών τους, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου» (Α.Μ.: 01/22-02-2019), Προϋπολογισμού 3.615.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Οι απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες, αυτές των αρχιτεκτονικών, του πρασίνου, των ηλεκτρομηχανολογικών και των στατικών.

           

Συγκεκριμένα, στα αρχιτεκτονικά περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

 • Χωματουργικά – Καθαιρέσεις
 • Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα – Χρωματισμοί
 • Επενδύσεις – Επιστρώσεις
 • Διαμόρφωση πεζοδρομίου

Στα ηλεκτρομηχανολογικά περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

 • - Κλιματισμός
 • - Ύδρευση
 • - Αποχέτευση
 • - Πυρόσβεση
 • - Πυρανίχνευση
 • - Ηλεκτρικά Ισχυρά
 • - Ασθενή Ρεύματα
 • - Αλεξικέραυνα – Γειώσεις
 • - Ανελκυστήρες
 • - Αποξηλώσεις Η/Μ
 • - Υποσταθμός
 • - Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Στα στατικά περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

Σκυροδέματα (συμπεριλαμβάνεται η στατική ενίσχυση)

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας και από εξειδικευμένα συνεργεία. Επίσης γίνεται χρήση ικριωμάτων, όπου κριθεί απαραίτητο. Τέλος, όλες οι απαιτούμενες ενισχύσεις του οικοδομικού σκελετού περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της στατικής μελέτης.

Τέλος στο πράσινο περιλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών: 3.536.850,49 € (Απόφαση Υπουργού με Α.Π.: 43734/07-06-2019, πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I»), & από Ίδιους Πόρους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας: 78.149,51€.

Στην κλήρωση ανάδειξης των Μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα Μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 4.1 «Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης» της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΑΔΑ: 754Ξ465ΧΘΞ-ΧΧ5) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την αριθ. 7/2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΚΧΩΕΣ-Κ36) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, είναι Διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. τον κ. Γεωργαρά Νικόλαο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Π.E. Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό.

2. την κ. Ζωγραφίδη Αγγελική, Υπάλληλο του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από ορισμένο χρήστη της εφαρμογής σύμφωνα με την αίτηση/ δήλωση χρηστών αναθέτουσας αρχής στο σύστημα κληρώσεων μελών επιτροπών (έγγραφο με αρ.πρωτ. 5525/07-02-2019, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και μέλος της επιτροπής κλήρωσης.

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την επιλογή των Μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

Η Ηλεκτρονική Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 25η Μαϊου 2020 (25-05-2020), ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.

Η παρούσα Ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr.

                

             Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              Πόλιτικός Μηχανικός Π.Ε.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό ΚολυμβητήριοL

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe