Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ψηφιακού συστήματος γραμματοσήμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                      

 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειρήνη Λάμπρου

 

ΤΗΛ: 213-2074-700                                                            

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 7/9/2020

FAX: 210-4633375

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27555

Email:

 

 

                                    

                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί σε προμήθεια ψηφιακού συστήματος γραμματοσήμανσης για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010

2) Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)

3) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007

5) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
  • Τεχνική προσφορά και έγγραφη έγκριση από τα ΕΛΤΑ για την εμπορική διάθεση του ψηφιακού συστήματος γραμματοσήμανσης στην ελληνική αγορά.
  • Οικονομική προσφορά

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.989,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 10.7135.0025 με τίτλο "Προμήθεια ψηφιακού μηχ/τος γραμματοσήμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου".

Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ.213-2074700.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 14/09/2020.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ