Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» προϋπολογισμού 59.170,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 03/08/2021 ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.