Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών ψυγείων συντήρησης τροφίμων τύπου Self Service (Βιτρίνας), και την εγκατάστασή τους, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί  στην  προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών ψυγείων συντήρησης τροφίμων τύπου Self Service (Βιτρίνας), και την εγκατάστασή τους, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, επί  της οδού (Μ. Ασίας 51 και Μουδανίων ,Τ.Κ. 18756).

 Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια υπολογίζεται στο ποσό των  7.043,20 € με  το ΦΠΑ 24 % και  βαρύνει τον  Κ.Α. 15.7135.0029 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια ψυγείων και λοιπών  υλικών για τις ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο κ.λ.π.)» του προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους  2021.

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016, όπως ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

 Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό.

 Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά  έγγραφα της εταιρίας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να  αποδεικνύεται  ο νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρίας

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074 704, 213 2074 699 (Παναγιώτα Παπαδάκη). 

 

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την Πέμπτη   30/09/2021 στις 15.00 μ.μ.

Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.   

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να  αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: nkontou@keratsini.gr ή ppapadaki@keratsini.gr  ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.