Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μελέτη προμήθειας χειρουργικών μασκών μιας χρήσης

Η  μελέτη  αυτή  αφορά  στην  προμήθεια  χειρουργικών μασκών μιας χρήσης , για  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών του Δήμου.

Λόγω της πανδημίας και για την αποφυγή  εξάπλωσης του κορωνοΐού (COVID-19) και   για την  ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων του Δήμου αλλά και των δημοτών, κρίνεται απολύτως αναγκαία η προμήθεια χειρουργικών μασκών μιας χρήσης.

Οι προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης θα δοθούν σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την προστασία των εργαζομένων, από την μόλυνση κατόπιν επαφής των αεροφόρων οδών με μολυσμένα άτομα ή  αντικείμενα.

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια υπολογίζεται στο ποσό των 13.250,00 € με  το ΦΠΑ  6% και  βαρύνει τον  Κ.Α. 20.6699.0015 με τίτλο «Δαπάνες αντιμετώπισης του εξάπλωσης του κορωνοΐού COVID -19 σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές» του οικονομικού έτους  2021.