Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 148.432,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

1. Υπό προμήθεια είδη:

Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως - CPV: 34350000-5

Κατανομή σε τμήματα: Όχι

2. Συνολικός προϋπολογισμός:

119.704,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

28.728,96 € Φ.Π.Α. (24%)

148.432,96 € συνολικός προϋπολογισμός

3. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 2.394,08 ευρώ

4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κος Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755, e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

6. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

7. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ