Κείμενο
Από
Έως

Προμήθεια μικροφωνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού & Συγκοινωνιών του Δήμου

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μικροφωνικών εγκαταστάσεων (κονσόλες ήχου, ηχεία, κόρνες, μικρόφωνα, ενισχυτές ήχου, κ.α.) για τις ανάγκες λειτουργίας του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού & Συγκοινωνιών του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 13.277,42€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ. 30.7135.0005 με τίτλο εξόδου «προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης (κονσόλα, μικρόφωνα κ.λ.π.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου». του σκέλους εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 .

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4) Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010

6) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016

2. Τεχνική Προσφορά

3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .

Δικαιολογητικά κατακύρωσης:

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου

73 παρ.1 και 2 :

α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών, τηλ. 213-2074702.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την Τρίτη 30/11/2021 στις 15.00μμ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
και με εντολή του 
Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας