Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 24.162,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).