Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 259.160,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).