Κείμενο
Από
Έως

Πρόχειρος διαγωνισμός για την τήρηση πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και την ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

O Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει, πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την τήρηση πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και την ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, για το έτος 2011.

Η εν λόγω εργασία είναι προϋπολογισμού δαπάνης 29.971,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 9 ημέρα Πέμπτη του μηνός Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα από 15:00 μ.μ έως 15:30 μ.μ

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
1. οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»,
2. οι διατάξεις του Ν. 3463/06 (Ν.Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
4. οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,
5. οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 257 Α): Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις,
6. οι διατάξεις της υπ' αριθ. απόφασης Υπουργού Οικονομικών 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄)
7. η υπ' αριθμόν 1/2011 μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία.
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά είναι:
1. η παρούσα διακήρυξη,
2. η τεχνική έκθεση
3. οι τεχνικές προδιαγραφές
4. ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
5. το ενδεικτικό τιμολόγιο
6. η συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισμός.
Η εργασία τήρησης πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και η ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, για το έτος 2011, προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 29.971,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς:
Tον Κ.Α. 00.6117.0009 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου» κατά το ποσό των 17.275,35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
Τον Κ.Α 00.6117.0018 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπών του Δήμου (Οικ/κή, Εκτελεστική κ.λ.π» κατά το ποσό των 8.413,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
Τον Κ.Α 00.6117.0019 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Κοινοτήτων» κατά το ποσό των 4.282,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011

ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η εργασία απομαγνητοφώνησης, θα γίνεται περιοδικά και κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συνολική δαπάνη που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή, να προβαίνει στην εκτέλεση της ζητούμενης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού των παρεχόμενων εργασιών (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) η οποία δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δεκτοί στο διαγωνισμό.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, που ασχολούνται με εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα επιμελητήρια.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σε αυτό καθώς και το είδος των εργασιών του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι:
1. οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως.
2. οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
3. οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Επίσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των παρεχόμενων εργασιών. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών που ορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υποβολή Προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος αποτελείται από τον:

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
Στον οποίο αναγράφεται:
1. ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας
2. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
3. η επωνυμία αυτού
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο θα υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας.
Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής προσφορά τοποθετείται μέσα στον εξωτερικό φάκελο. Η οικονομική προσφορά θα παραμείνει σταθερή για όλη την διάρκεια της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 11ο
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά (Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ 18756 Κερατσίνι – Τμήμα Πρωτοκόλλου) μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Οι συγκεκριμένες προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ' αυτή και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός.
Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την αρμόδια επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων.
Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.
Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για τη νομιμότητα τους. Ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους τυχόν αποκλεισθέντες από το διαγωνισμό και του καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους και τις σφραγισμένες προσφορές τους
Στη συνέχεια ανοίγονται δημόσια, με τη σειρά που έχουν δοθεί οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στον διαγωνισμό και ανακοινώνονται οι τιμές μεγαλόφωνα. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Αξιολόγηση προσφορών-Ανακήρυξη μειοδότη.
Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται μόνο η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού).
Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπόν όρων της διακήρυξης. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Ενστάσεις.

1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης
Υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή μέσα στο μισό του χρόνου από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των προσφορών.
2. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν
Υποβάλλονται μόνο από προμηθευτές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποστέλλεται στο μειοδότη μαζί με πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών

ΑΡΘΡΟ 15ο
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση του όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία, Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5 του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.keratsini.gr
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Αντίγραφα και πληροφορίες για τη διακήρυξη και το διαγωνισμό θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελευθερίου Βενιζέλου 200 –Κερατσίνι - Τηλ. 213-2074699 FAX: 210-4633375) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Τελικές διατάξεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Για ό,τι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 3463/2006 και του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ. Μελέτης 1/2011
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τήρηση πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας για το έτος 2011»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και η ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, για το έτος 2011.
Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 29.971,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς:
Tον Κ.Α. 00.6117.0009 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου» κατά το ποσό των 17.275,35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
Τον Κ.Α 00.6117.0018 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπών του Δήμου (Οικ/κή, Εκτελεστική κ.λ.π)» κατά το ποσό των 8.413,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
Τον Κ.Α 00.6117.0019 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Κοινοτήτων» κατά το ποσό των 4.282,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011
Από τη μελέτη προβλέπεται η μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, επεξεργασία, σελιδοποίηση ,εκτύπωση και δέσιμο με σπιράλ, των πρακτικών ανά συνεδρίαση ως εξής:
- Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου : 50 Αντίγραφα (120 σελίδες έκαστο)
- Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής : 12 Αντίγραφα (40 σελίδες έκαστο)
- Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : 10 Αντίγραφα (50 σελίδες έκαστο)
- Πρακτικά Επιτροπής Διαβούλευσης : 55 Αντίγραφα (120 σελίδες έκαστο)
- Πρακτικά Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Κερατσινίου: 20 Αντίγραφα (70 σελίδες έκαστο)
- Πρακτικά Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Δραπετσώνας: 15 Αντίγραφα (70 σελίδες έκαστο)

Κερατσίνι 24/05/2011
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ. Μελέτης 1/2011
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τήρηση πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, για το έτος 2011»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με βάση τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές πρόκειται να γίνει, η εκτέλεση εργασίας τήρησης πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας. Η εργασία θα γίνει από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματοποίησή της.
Θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού).
Η εργασία απομαγνητοφώνησης των πρακτικών, θα πρέπει να γίνει:
 σύμφωνα με την παρούσα μελέτη,
 τις ανάγκες του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου

Αναλυτικά:
1. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει, να διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας και ικανά στελέχη, ώστε τα πρακτικά να αποδίδονται με την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα.
2. Ηχογράφηση κάθε συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, ανεξαρτήτως ώρας σε CD ή κασέτα.
3. Το εξώφυλλο θα είναι έγχρωμο και θα υπάρχει το λογότυπο του Δήμου μας
4. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία μας αντίγραφα των πρακτικών ανά συνεδρίαση ως εξής:
- Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου : 50 Αντίγραφα
- Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής : 12 Αντίγραφα
- Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : 10 Αντίγραφα
- Πρακτικά Επιτροπής Διαβούλευσης : 55 Αντίγραφα
- Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου: 20 Αντίγραφα
- Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας: 15 Αντίγραφα

5 Η παράδοση των πρακτικών θα γίνεται επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (CD- ROM)
6 Απομαγνητοφώνηση-ηλεκτρονική επεξεργασία και επιμέλεια του κειμένου σελίδας Α4 .
7 Η απομαγνητοφωνημένη σελίδα θα πρέπει να έχει γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial ή Century ή Bookman old style ή Book Antigua ή courier new, μέγεθος 13, γραμμές ανά σελίδα 34 και περιθώρια: αριστερά -δεξιά 2 cm και πάνω-κάτω 2cm.
8 Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρόχειρων πρακτικών κάθε συνεδρίασης, να γίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.
Από την στιγμή που το αρμόδιο γραφείο θα παραδώσει στον ανάδοχο τις αποφάσεις των Συμβουλίων και των Επιτροπών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα έτοιμα τεύχη εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
9 Η εκτύπωση των πρακτικών να γίνεται με εκτυπωτές Laser, υψηλής ανάλυσης και χαρτί λευκό 80 gr, για την άψογη εμφάνισή τους.
10 Η αναπαραγωγή των πρακτικών να γίνεται με φωτοαντιγραφικά μηχανήματα υψηλής απόδοσης και η βιβλιοδεσία με σπιράλ, με έγχρωμο εξώφυλλο εμπρός-πίσω και με διαφάνειες εμπρός-πίσω.
11 Κάθε Συνεδρίαση θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό τεύχος, με τον αντίστοιχο αριθμό κάθε Συνεδρίασης και ημερομηνία.
12 Στην περίπτωση που ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ζητήσει την έκδοση πρακτικών μιας επείγουσας συνεδρίασης, η ανταπόκριση του αναδόχου θα πρέπει να είναι άμεση, να διεκπεραιώνεται κατά προτεραιότητα και σε σύντομο διάστημα.

Οι δαπάνες εκτέλεσης της εργασίας, για την μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, για το έτος 2011 προϋπολογίσθηκαν στο συνολικό ποσό των 29.971,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα και θα βαρύνει τους Κ.Α. 00.6117.0009 , 00.6117.0018, και 00.6117.0019 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011

Κερατσίνι 24/05/2011

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ. Μελέτης 1/2011
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τήρηση πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, για το έτος 2011»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά, την εργασία τήρησης πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και ηλεκτρονικής υποστήριξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας.

Το ύψος της προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης είναι 29.971,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς:
Tον Κ.Α. 00.6117.0009 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου» κατά το ποσό των 17.275,35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
Τον Κ.Α 00.6117.0018 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπών του Δήμου (Οικ/κή, Εκτελεστική κ.λ.π» κατά το ποσό των 8.413,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
Τον Κ.Α 00.6117.0019 με τίτλο εξόδου « Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Κοινοτήτων» κατά το ποσό των 4.282,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011

ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι διατάξεις που ισχύουν για την ανωτέρω εργασία είναι οι εξής:
1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»,
2. του Ν. 3463/06 (Ν.Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,
4. του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 257 Α): Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις,
5. οι διατάξεις της υπ' αριθ. απόφασης Υπουργού Οικονομικών 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄)

ΑΡΘΡΟ 3Ο
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
1. η παρούσα διακήρυξη,
2. η τεχνική έκθεση
3. οι τεχνικές προδιαγραφές
4. ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
5. ενδεικτικό τιμολόγιο
6. η συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4Ο
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί του ποσού του προϋπολογισμού της προσφερόμενης εργασίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

ΑΡΘΡΟ 5ο
Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της εργασίας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του προμηθευτή, μετά την παραλαβή των εργασιών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση αυτών. Η εξόφληση θα διεκπεραιώνεται εντός 6 μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος θα κληθεί εντός δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Κατά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, εξετάζεται η καλή εκτέλεση αυτών. Οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί εγγράφως από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά τη μη τήρηση των όρων της παρούσας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση διόρθωσή του.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των πρακτικών που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Η παραλαβή των πρόχειρων πρακτικών θα γίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας.
Από την στιγμή που το αρμόδιο γραφείο θα παραδώσει στον ανάδοχο τις αποφάσεις των Συμβουλίων και των Επιτροπών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα έτοιμα τεύχη εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Εάν κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση του σε αντικατάσταση της, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή στη μείωση του τιμήματος.
Σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του CD ή της κασέτας κατά τη μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας , δύναται κατά την κρίση της οικονομικής επιτροπής να επιβληθεί πρόστιμο στον προμηθευτή, το οποίο θα καταβάλλει στο Δήμο ως αποζημίωση για τη βλάβη που του προκάλεσε από την μη τήρηση των πρακτικών.
Για την κάλυψη τυχών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται, στην άριστη εκτέλεση της εργασίας για την μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών, των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Κερατσινίου και Δραπετσώνας.
Ο ανάδοχος, όταν υπογραφεί η σύμβαση, υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες κατόπιν εντολής του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., πλην του Φ.Π.Α. 23% που βαρύνει το Δήμο.

Κερατσίνι 24/05/2011

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ. Μελέτης 1/2011
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τήρηση πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, για το έτος 2011»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1 Ηχογράφηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 25 35 875
2 Ηχογράφηση συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Συνεδρίαση 25 25 625
3 Ηχογράφηση συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Συνεδρίαση 5 25 125
4 Ηχογράφηση συνεδριάσεων Επιτροπής Διαβούλευσης Συνεδρίαση 5 35 175
5 Ηχογράφηση συνεδριάσεων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου Συνεδρίαση 8 35 280
6 Ηχογράφηση συνεδριάσεων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας Συνεδρίαση 7 35 245
7 Για την απομαγνητοφώνηση και επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ και 34 γραμμές ανά σελίδα Σελίδα 5.900 1,80 10.620
8 Για την επιπλέον ώρα μαγνητοφώνησης μετά την 12η νυκτερινή Ωρα 40 10 400
9 Για την εκτύπωση των πρακτικών Σελίδα 216.050 0,04 8.642
10 Δέσιμο με σπιράλ Τεμάχιο 2.140 1,00 2.140
11 Κασσέτες - CD Τεμάχιο 200 1,2 240

ΣΥΝΟΛΟ : 24.367,00
Φ.Π.Α 23% : 5.604,41

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 29.971,41

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ. Μελέτης 1/2011
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τήρηση πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, για το έτος 2011»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1ο
Ηχογράφηση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συνεργείου ηχογραφήσεων και την κάλυψη της συνεδρίασης
Kόστος ανά συνεδρίαση: 35 ευρώ.

Άρθρο 2ο
Ηχογράφηση συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του κ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

BannerSVAK

DigitalRequest