Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποτελέσματα (προσωρινοί πίνακες) δέκα (10) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Αποτελέσματα (Προσωρινοί Πίνακες) δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, για  το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους», έτους 2015-2016.
 

Κατά των επισυναπτόμενων πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέχρι και τις 18/04/2016.

Η ένσταση κατατίθεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου, υπόψη κας Δάιου Δέσποινας.