Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για άσκηση ενός δικηγόρου

 

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 25/08/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 44830

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Δ. ΔΑΪΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:213-2074-639

Email: prosopiko@keratsini.gr

                                                                        

                                                                  

                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α ) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.
  2. Την με αριθμ. οικ. 69064/3-11-2015  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2508/Β΄/20-11-2015), με θέμα την άσκηση υποψηφίων Δικηγόρων  στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

           

             

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσες/ους  υποψήφιες/ους Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος  της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών , στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, να υποβάλουν την αίτησή τους  , στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10)  ημερών  από την επομένη της ανάρτησης  της παρούσας Πρόσκλησης  στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη δημοσίευσή της, ήτοι  από 30/08/2017 μέχρι και τις 08/09/ 2017.                        

             

                   

  Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψηφίου Δικηγόρου στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας (6 μήνες), θα ξεκινήσει  την 1η Οκτωβρίου 2017 και θα λήξει την 31η Μαρτίου 2018, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι  μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , σύμφωνα  με τα οριζόμενα  στην παράγραφο 5τού άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Η πρόσκληση αφορά σε έναν (1) ασκούμενο Δικηγόρο. Ωράριο της ημερήσιας  απασχόλησης του ασκούμενου Δικηγόρου  ορίζονται οκτώ (8) ώρες ημερησίως , αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης  και ελέγχου του παρουσιολογίου  είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Δήμου.  Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ,  δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές  κρατήσεις  και θα  καταβάλλεται  στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός , με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Δικηγόροι πρέπει να μην  συμπληρώνουν  το προβλεπόμενο  18μηνο  της άσκησης  πριν από  το πέρας  της εξαμηνιαίας  άσκησης  στο Δήμο  Κερατσινίου- Δραπετσώνας και  να είναι εγγεγραμμένοι  ως ασκούμενοι  σε Δικηγορικό Σύλλογο ή να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις  για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν , να εγγράφονται,  ταυτόχρονα  με την έναρξη της άσκησής τους  στο Δήμο Κερατσινίου –Δραπετσώνας.

Κατά την υποβολή  της αίτησής τους , οι υποψήφιοι συμπληρώνουν  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκούμενου , εάν έχουν ήδη  εγγραφεί ως ασκούμενοι  ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο , αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα  αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί  η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν  τις νόμιμες προϋποθέσεις  για εγγραφή  σε Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν , θα εγγραφούν  ταυτόχρονα  με την έναρξη της άσκησής τους.

δ) ότι δεν  συμπληρώνεται  το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους , πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας  άσκησής τους στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει  έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Με την αίτηση  συνυποβάλλονται  σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

                                           Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

                                                                                   

           

            Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  υπερβούν  τον αριθμό  των διαθέσιμων θέσεων , η επιλογή  θα γίνει με δημόσια κλήρωση  παρουσία τους, η οποία  θα διενεργηθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου- Δραπετσώνας και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                    Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

 

 

            Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων  ασκούμενων Δικηγόρων  στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαιολογητικά, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο εγγράφως  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών  από την επόμενη  της ανάρτησης  της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης  στην ιστοσελίδα του Δήμου  και κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.  Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς  εφόσον η αποστολή  της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο τηλέφωνο 2132074 639, υπεύθυνη Δάιου Δέσποινα.