Δημοτικά Όργανα & Επιτροπές Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ο Δήμαρχος επικουρείται από τους Αντιδημάρχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες, καθ’ ύλην και κατά τόπο, που τους ανατίθενται από τον Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος μαζί με τους Αντιδημάρχους συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 8 μέλη. Είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο, μέσω του οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβιβάζει σε επιτροπή του. Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Συζητά και δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία και την εν γένει λειτουργία των Νομικών Προσώπων του και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο αριθμεί 41 μέλη.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και αποτελείται από 9 μέλη.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλαμβάνεται θεμάτων που αποβλέπουν στην μέριμνα και τον σχεδιασμό δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, καθώς επίσης και την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Αποτελείται από 9 μέλη.

Στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας. Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου αποτελείται από 28 μέλη.

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας