Δημοτικά Όργανα & Επιτροπές του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και τον Δήμαρχο.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο, μέσω του οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων. Έχει τεκμήριο αρμοδιότητας, δηλαδή για κάθε θέμα που δεν του ανατίθεται ρητώς η αρμοδιότητα ή δεν έχει ανατεθεί στο Δήμαρχο, αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί επί θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία και την εν γένει λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών επιχειρήσεων και δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του δήμου.

Ο Δήμαρχος -Χρήστος Βρεττάκος , σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καλλικράτη, προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ο Δήμαρχος επικουρείται από Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης κι έχουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Δήμαρχος. Έχουν επίσης και κατά τόπον αρμοδιότητες. Ο Δήμαρχος μαζί με τους Αντιδημάρχους αποτελούν την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ με αρμοδιότητες σχετικές με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για θέματα προϋπολογισμού και οικονομικών. Οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτούνται από δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, εισηγούνται στο δημοτικό συμβούλιο και αποφασίζουν για θέματα τις αρμοδιότητας τους, όπου και όπως προβλέπει ο νόμος.

Στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και τη συμμετοχή των φορέων της πόλης, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Με τις υπ’ αριθμ. 110/2011 και 111/2011 Αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 συστάθηκαν οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ με έργο την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo