Δημοτικές Κοινότητες

Με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ο Δήμος Κερατσινίου και ο Δήμος Δραπετσώνας συνενώθηκαν στον ενιαίο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 ταυτόχρονα με τη συνένωση δημιουργήθηκαν δύο δημοτικές κοινότητες:

η Δημοτική Κοινότητα Κερατσινίου και η Δημοτική Κοινότητα Δραπετσώνας.

 

Αρμοδιότητες Δημοτικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 στο συμβούλιο δημοτικής κοινότητας παρέχεται η δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη ή πρόταση σε άλλα διοικητικά όργανα του Δήμου, τα οποία μπορούν ή οφείλουν να εκδώσουν κάποια διοικητική πράξη.

Α. Το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας προτείνει:

1) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, εκτός από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης,

2) τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Στη συνέχεια αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου αυτή να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο και θα προβεί στην έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι η «πρόταση» υποβάλλεται με πρωτοβουλία του γνωμοδοτικού οργάνου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ενώ το όργανο που τελικώς λαμβάνει την απόφαση, δηλ. το δημοτικό συμβούλιο, δεν μπορεί να εκδώσει διοικητική πράξη αν δεν υποβληθεί πρόταση. Μπορεί όμως να την αποκρούσει με ειδική αιτιολογία, οπότε απέχει από την έκδοση διοικητικής πράξης, χωρίς αυτό να αποτελεί παράλειψη ή άρνηση οφειλόμενης ενέργειας. Αν τη δεχτεί δεν μπορεί να την τροποποιήσει εκδίδοντας πράξη διαφορετική από την πρόταση.

Β. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφέρει γνώμη είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, για τα ακόλουθα θέματα:

• τη δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων του δήμου στη δημοτική κοινότητα, με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη της περιοχής
• την αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στα όρια της δημοτικής κοινότητας,
• την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
• τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
• την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
• την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
• την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
• την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
• την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
• τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
• τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
• την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχομένων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
• την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
• την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
• την προώθηση του εθελοντισμού και τη συνεργασία με ομάδα εθελοντών
• τον ορισμό οικισμού ως ιστορική έδρα του δήμου
• τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας
• την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας
• την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας
• τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδυνάτους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας». Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Γ. Εκφέρει σύμφωνη γνώμη:
α) στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με το ενδεχόμενο συγχώνευσης δημοτικών κοινοτήτων ή ένταξή τους σε άλλον όμορο δήμο β) στην οικονομική επιτροπή, για την αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τη δημοτική κοινότητα. Επισημαίνεται ότι η γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που λαμβάνει απόφαση και διακρίνεται σε απλή και σύμφωνη. Η απλή γνώμη δε δεσμεύει το όργανο που αποφασίζει το οποίο μπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά από τη γνωμοδότηση, αφού αιτιολογήσει την απόφασή του. Αντίθετα, η σύμφωνη γνώμη δεσμεύει το αποφασίζον όργανο, με την έννοια ότι το όργανο που λαμβάνει απόφαση μπορεί ή να εκδώσει την πράξη σύμφωνα με τη γνωμοδότηση ή, αν δεν την αποδέχεται, με ειδική αιτιολογία να μην εκδώσει πράξη αν ενεργεί στο πλαίσιο μιας διακριτικής ευχέρειας που του το επιτρέπει. Όταν στις διατάξεις η γνώμη δε χαρακτηρίζεται ως σύμφωνη, νοείται ως απλή.
Εκτός από τις παραπάνω αρμοδιότητες το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας, επίσης:
• καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου
• εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του
• ασκεί, αποκλειστικά στα όρια της συγκεκριμένης κοινότητας, όποιες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στο συμβούλιο δημοτικής κοινότητας, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Πρόκειται για απόφαση η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοια πράξη.

 

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας