Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με τίτλο: Προμήθεια δομικών και οικοδομικών υλικών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 199.980,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

  1. Υπό προμήθεια είδη :

         Οικοδομικά υλικά - CPV: 44200000-2

  1. Κατανομή σε τμήματα: Όχι
  2. Συνολικός προϋπολογισμός:

        161.274,55 € χωρίς Φ.Π.Α.

        38.705,89 € Φ.Π.Α. (24%)

        199.980,44 € συνολικός προϋπολογισμός

  1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.
  2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παρασκευή Λεμοντζόγλου) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074700 e-mail: plemontzoglo κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
  3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.
  4. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 

 

                                                                                                                                                                Ο Δήμαρχος

 

                                                                                                                                                         Χρήστος Βρεττάκος

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σε μια σειρά από προληπτικά μέτρα και ενέργειες προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού έχει προχωρήσει ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo