Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» προϋπολογισμού 183.100,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).