Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της μελέτης με τίτλο: «Σ Β Α Κ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Σ Β Α Κ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προϋπολογισμού 104.125,24 € (συμπ. Φ.Π.Α.).