Ακολουθήστε μας:

notification Ειδοποίηση 

Η διαδικασία εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών/νηπίων στους σταθμούς του Δήμου μας για το έτος 2024-2025, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10/5/2024 έως και την Παρασκευή 31/5/2024, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Δείτε παρακάτω αναλυτικές οδηγίες για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRESCHOOL, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Παιδικοί Σταθμοί

Οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί είναι χώροι αγωγής, διαπαιδαγώγησης και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας.

Στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, γίνονται δεκτά βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv. Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο Δήμος, θέλοντας να απαλλάξει τους γονείς από ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος, δεν έχει επιβάλει τροφεία στους σταθμούς του.

Image

Εγγραφές, επανεγγραφές βρεφών/νηπίων

Οι εγγραφές/επανεγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου, μέσω της πλατφόρμας Preschool.

Η πλατφόρμα Preschool θα ενεργοποιηθεί στις 10/05/2024.

preschool.png
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRESCHOOL - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής, υποβάλλονται από 10 έως 31 Mαϊου κάθε έτους.

Στους Βρεφικούς γίνονται δεκτά βρέφη που έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα την 1/9/2024 έως την ηλικία των 2,5 ετών(γεννημένα από 2/3/2022 έως 1/3/24).

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη που έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα την 1/9/2024 έως την ηλικία των 2,5 ετών, καθώς και παιδιά από 2,5 ετών (την 1/9/2024) έως την ηλικία εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στους Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά από 2,5 ετών (την 1/9/2024) έως την ηλικία εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ΦΕΚ 623/τ.Β/2019). (γεννημένα από 1/1/2021 έως 1/3/2022).

 

Για την εγγραφή και επανεγγραφή βρέφους/νηπίου, οι γονείς ή oι κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην πλατφόρμα Preschool. Σε περίπτωση που δεν έχετε μεταφορτώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά τότε, μετά την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αποστέλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών στη διεύθυνση του Σταθμού 1ης επιλογής (Σταθμός 1ης επιλογής, είναι υποχρεωτικά, ο πλησιέστερος Σταθμός στη διεύθυνση κατοικίας). Δυνατότητα επιλογής έως και 5 σταθμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γονείς που αιτούνται την εγγραφή 2 τέκνων και άνω, διαφορετικής ηλικιακής κατηγορίας (βρέφος και νήπιο), προτείνεται να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με 1η επιλογή τον πλησιέστερο της κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι, οι βεβαιώσεις εργοδότη των γονέων, η βεβαίωση υγείας βρεφών και νηπίων από τον παιδίατρο τους (έντυπο που εκδίδεται από την υπηρεσία και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα), καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRESCHOOL

Εισέλθετε στην πλατφόρμα  preschool

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη:  Για οδηγίες, πατήστε εδώ pata edw ή στο πεδίο «Βοήθεια εγγραφής» της αρχικής σελίδας της πλατφόρμας.

Αν έχετε ήδη Λογαριασμό Χρήστη, κάντε Είσοδο με τα διαπιστευτήρια σας (όνομα χρήστη=email και κωδικός) από την περιοχή «Είσοδος Χρηστών». Για οδηγίες ως προς την «Καταχώρηση Στοιχείων Παιδιού και Γονέων» και «Συμπλήρωση και Υποβολή Αίτησης», πατήστε εδώ pata edw ή  στο εικονίδιο «?» της πλατφόρμας, αφού έχετε εισέλθει με τα διαπιστευτήρια σας. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση
 • Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Δήμο, εκτός των αλλοδαπών παιδιών) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του Δήμου εκτός των αλλοδαπών γονέων) ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 • Ιατρική βεβαίωση pata edw για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (το έντυπο εκδίδεται από την Υπηρεσία και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινoαντίδρασης, όπως ορίζεται από τις απόψεις της παιδιατρικής ή βεβαίωση παιδίατρου για τη μη αναγκαιότητα του τεστ φυματινοαντίδρασης
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που κατέθεσαν οι γονείς το περασμένο έτος δηλ. το 2023 (για εισοδήματα του 2022) και αντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης των γονέων κατατίθενται και οι δύο φορολογικές δηλώσεις.
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός τηλεφώνου ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας
 • Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού, στην οποία θα αναγράφονται και οι πιθανές αλλαγές που προέκυψαν στο τρέχον έτος (π.χ. γέννηση και άλλου παιδιού η οποία δεν αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης) Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές δηλώνεται ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση των γονέων
 • Υπεύθυνη δήλωση για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί από το Σταθμό που θα φιλοξενείται, όπου θα αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και το τηλέφωνο του παραλαμβάνοντος

Για εργαζόμενους γονείς απαιτείται:

Α) Στον ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους. Επιπλέον, αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης, μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατάθεση του εντύπου Ε4 παρακαλείσθε να καταθέσετε τα ένσημα των 3 τελευταίων μηνών.

Β) Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται μόνο πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.

Γ) Για ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός του πρωτογενή τομέα απαιτείται:
  α. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού οφειλής στο ασφαλιστικό ταμείο και
  β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 • Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση εισφορών από τον ΕΦΚΑ (πρώην Ο.Γ.Α).

Δ) Για τους ναυτικούς απαιτείται ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ.      

Για άνεργους γονείς απαιτείται:

 • Αντίγραφο βεβαίωσης ανεργίας, που να έχει όμως εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων -εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, ή αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Για άνεργους γονείς που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργοι απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα  απαιτείται:
Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

Σημείωση: Οι βεβαιώσεις εργοδότη των γονέων, η βεβαίωση υγείας βρεφών/νηπίων από τον παιδίατρο (έντυπο που εκδίδεται από την υπηρεσία και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα), καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω: Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.
 • Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του Σταθμού, απαιτείται γνωμάτευση από γιατρό κατάλληλης ειδικότητας ή έκθεση Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας.
 • Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
 • Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη των αποθανόντων γονέων, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Για διαζευγμένους γονείς ή γονείς σε διάσταση:
  α) Αντίγραφο διαζευκτήριου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή για γονείς σε διάσταση οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, το οποίο έχει εκδοθεί εντός των δύο τελευταίων μηνών.
  β) Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.
 • Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές: Προσκομίζεται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών, από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης.
 • Για γονέα στρατιώτη: Προσκομίζεται βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο.
 • Οικογένειες με ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν: Βεβαίωση σχολής για τη φοίτηση των παιδιών.
 • Για κατοικία με ενοίκιο: Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε ισχύ ή απόδειξη κατάθεσης μισθώματος.
 • Για κατοικία με δάνειο: Βεβαίωση δανείου  πρώτης κατοικίας από την Τράπεζα
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας των γονέων, το Ε1 των φιλοξενούντων και των φιλοξενουμένων από τα οποία αποδεικνύεται η φιλοξενία.
 • Βεβαιώσεις αναστολής εργασίας των γονέων (εάν υπάρχουν).

Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, ειδικά - κοινωνικά προβλήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, κριθεί από την υπηρεσία, ότι είναι απαραίτητο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Σημαντική Σημείωση: Για την επανεγγραφή των βρεφών/νηπίων, απαιτούνται όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 

 • να μεταφορτωθούν (ανέβουν) στο πεδίο «Δικαιολογητικά» στην ηλεκτρονική αίτηση

ή

 • να αποσταλούν άμεσα έως τις 06/06/2024 σε φυσικό αρχείο στο Σταθμό 1ης επιλογής, ο οποίος πρέπει να είναι ο πλησιέστερος στη διεύθυνση κατοικίας.

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει συστημένα με το ταχυδρομείο ή με courier. Οι εταιρίες courier θα πρέπει να παραδίδουν τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση του Σταθμού από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8:00πμ έως 16:00μμ.

 

ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΘΟΥΝ (ΑΝΕΒΟΥΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ή ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,

Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

 

ουρανιο τόξο
παπακι

Χρόνος Λειτουργίας

Οι σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

Οι σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τα εξής διαστήματα:
 • τις επίσημες αργίες
 • από 1 έως 31 Αυγούστου
 • από 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
 • από Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά.
puzzle
sun

Mάθετε περισσότερα για εμάς

skopos

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σταθμοί έχουν ως σκοπό:

 • Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα: σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά
 • Να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά ώστε να αμβλυνθούν, κατά το δυνατό, οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό περιβάλλον
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
paidagogiko-programma

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στους σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Βάση του προγράμματος απασχόλησης είναι, η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα των σταθμών σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και οι παιδαγωγοί οφείλουν να σέβονται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους.

diatrofi

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε σταθμού, παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα) η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς.

Το διαιτολόγιο, καθορίζεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις, για την υγιεινή διατροφή των παιδιών και μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι.

Το πρόγραμμα του διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο των σταθμών,  ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.

iatriki-parakolouthisi

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους σταθμούς, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται τους σταθμούς.

Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί εντός του σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον σταθμό. Παιδίατρος εξετάζει τα παιδιά των σταθμών κάθε μήνα, και επίσης καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις, σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών.

Η περιφρούρηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού των σταθμών, το οποίο εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού των σταθμών  καθορίζεται από τις διατάξεις
του αρ. 3 της αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 - απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/τ. Β’), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.


 

 

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί

Στο Δήμο λειτουργούν τρεις (3) βρεφικοί, πέντε (5) παιδικοί και πέντε (5) βρεφονηπιακοί σταθμοί.

a paidikos

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ

map Ξενοφώντος 18 και Θήρας, Κερατσίνι 187 57

telephone 2104317727

mail 

Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΝΙΚΟΛΕΤTΑ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ

map Γρ. Λαμπράκη 594, Κερατσίνι 187 58

telephone 2131302453

mail 

b paidikos
3-vrefonhpiakos

Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΟΡΚΟΥ

map Προύσης 103, Κερατσίνι 187 55

telephone 2131311142

mail 

Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

map Βυζαντίου & Κολοκοτρώνη, Κερατσίνι 187 56

telephone 2131302174

mail 

4-BREFONHPIAKOS
5-PAIDIKOS

Ε' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΜΑ

map Ηπείρου 7, Κερατσίνι 187 57

telephone 2131402499

mail 

ΣΤ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

map Περραιβού 87 & Τερψιχόρης, Κερατσίνι 187 57

telephone 2104311228

mail 

6-VREFONHPIAKOS
KROSFHLD

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΡΩΣΦΗΛΔ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

map Ελ. Βενιζέλου & Αναπαύσεως 88, Κερατσίνι 187 55

telephone 2104632490

mail 

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv

person Υπεύθυνη: ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΤΖΗ

map Ελ. Βενιζέλου & Μοναστηριού 121, Κερατσίνι 187 55

telephone 2131302456

mail 

VREFIKOS
1-PAIDIKOS

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

map Αγ. Παντελεήμονος & Αριστοτέλους 35, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2104612856

mail 

Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

map Ελ. Βενιζέλου 1, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2131301782

mail 

2-PAIDIKOS-DRAPETSONAS
3-PAIDIKOS-DRAPETSONAS

Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΜΥΡΣΙΝH ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΛΗ

map Αριστοτέλους & Παπαμάρκου, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2104315140

mail 

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv

person Υπεύθυνη: ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

map Αγ. Παντελεήμονος & Αριστοτέλους 35, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2104630058

mail 

VREFIKOS-DRAPETSONAS
2-VREFIKOS-DRAPETSONAS

Β' ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv

person Υπεύθυνη: ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥ- ΝΤΟΚΑ

map Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2131301758

mail 

arkoydaki
papaki

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Τμήμα Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διευθύντρια: Κυριακή Καραντζή | 2104006860  εσωτ. 113

Προϊσταμένη Τμήματος: Αγγελική Βόλη | 2104006860  εσωτ. 143

2104006860, 2104009093, 2104007672, 2104006658 εσωτ: 141, 144, 145

0
Βρεφικοί Σταθμοί
0
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
0
Παιδικοί Σταθμοί
0
Θέσεις Βρεφών/Νηπίων