Ακολουθήστε μας:

Παιδικοί Σταθμοί

Οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί είναι χώροι αγωγής, διαπαιδαγώγησης και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας.

Στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, γίνονται δεκτά βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv. Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο Δήμος, θέλοντας να απαλλάξει τους γονείς από ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος, δεν έχει επιβάλει τροφεία στους σταθμούς του.

Image

Εγγραφές, επανεγγραφές βρεφών/νηπίων

Οι εγγραφές/επανεγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου, μέσω της πλατφόρμας Preschool.

Η πλατφόρμα Preschool θα ενεργοποιηθεί στις 10/05/2022.

preschool.png
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRESCHOOL - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής, υποβάλλονται από 10 έως 31 Mαϊου κάθε έτους.

Στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη που έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα την 1/9/2022 έως την ηλικία των 2,5 ετών.

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη που έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα την 1/9/2022 έως την ηλικία των 2,5 ετών, καθώς και παιδιά από 2,5 ετών (την 1/9/2022) έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στους Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών (την 1/9/2022) έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ΦΕΚ 623/τ. Β’/26.2.2019).

Για την εγγραφή και επανεγγραφή βρέφους/νηπίου, οι γονείς ή oι κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην πλατφόρμα Preschool. Μετά την ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών στη διεύθυνση του Σταθμού 1ης επιλογής (Σταθμός 1ης επιλογής, είναι υποχρεωτικά, ο πλησιέστερος Σταθμός στη διεύθυνση κατοικίας). Δυνατότητα επιλογής έως και 5 σταθμών.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRESCHOOL

Εισέθλετε στην πλατφόρμα  preschool

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη:  Για οδηγίες, πατήστε εδώ pata edw ή στο πεδίο «Βοήθεια εγγραφής» της αρχικής σελίδας της πλατφόρμας.

Αν έχετε ήδη Λογαριασμό Χρήστη, κάντε Είσοδο με τα διαπιστευτήρια σας (όνομα χρήστη=email και κωδικός) από την περιοχή «Είσοδος Χρηστών». Για οδηγίες ως προς την «Καταχώρηση Στοιχείων Παιδιού και Γονέων» και «Συμπλήρωση και Υποβολή Αίτησης», πατήστε εδώ pata edw ή  στο εικονίδιο «?» της πλατφόρμας, αφού έχετε εισέλθει με τα διαπιστευτήρια σας. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση
 • Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Δήμο, εκτός των αλλοδαπών παιδιών) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του Δήμου εκτός των αλλοδαπών γονέων) ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 • Ιατρική βεβαίωση pata edw για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του παιδιού εμβόλια. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινoαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που κατατέθηκε το 2021 (για εισοδήματα 2020) και αντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός τηλεφώνου ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας
 • Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού, στην οποία θα αναγράφονται και οι πιθανές αλλαγές που προέκυψαν στο τρέχον έτος (π.χ. γέννηση και άλλου παιδιού η οποία δεν αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης) Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές δηλώνεται ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση των γονέων

Για εργαζόμενους γονείς απαιτείται:

Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και  αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

Για άνεργους γονείς απαιτείται:

Βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους απαιτείται:

 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού οφειλής στο ασφαλιστικό ταμείο ή εργόσημο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 

Σημείωση: Οι βεβαιώσεις εργοδότη των γονέων, η βεβαίωση υγείας βρεφών/νηπίων από τον παιδίατρο (έντυπο που εκδίδεται από την υπηρεσία και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα), καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω: Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.
 • Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του Σταθμού, απαιτείται γνωμάτευση από γιατρό κατάλληλης ειδικότητας ή έκθεση Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας.
 • Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
 • Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη των αποθανόντων γονέων, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Για διαζευγμένους γονείς ή γονείς σε διάσταση: Προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση, απαιτείται οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, το οποίο έχει εκδοθεί εντός των δυο τελευταίων ετών, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
 • Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές: Προσκομίζεται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών, από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης.
 • Για γονέα στρατιώτη: Προσκομίζεται βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο.
 • Οικογένειες με ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν: Βεβαίωση σχολής για τη φοίτηση των παιδιών.
 • Για κατοικία με ενοίκιο: Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε ισχύ ή απόδειξη κατάθεσης μισθώματος.
 • Για κατοικία με δάνειο: Βεβαίωση δανείου  πρώτης κατοικίας από την Τράπεζα
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας των γονέων, το Ε1 των φιλοξενούντων και των φιλοξενουμένων από τα οποία αποδεικνύεται η φιλοξενία.
 • Βεβαιώσεις αναστολής εργασίας των γονέων (εάν υπάρχουν).

Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, ειδικά - κοινωνικά προβλήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, κριθεί από την υπηρεσία, ότι είναι απαραίτητο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Σημαντική Σημείωση: Για την επανεγγραφή των βρεφών/νηπίων, απαιτούνται όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά σε φυσικό αρχείο. Το ανέβασμα των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, είναι βοηθητικό, αλλά όχι υποχρεωτικό.

Μετά την ηλεκτρονική αίτηση, θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα  και σε κάθε περίπτωση, με ημερομηνία ταχυδρομείου έως 03/06/2022, όλα τα δικαιολογητικά στη ταχυδρομική διεύθυνση του σταθμού 1ης επιλογής.

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει συστημένα με το ταχυδρομείο ή με courier.

Οι εταιρίες courier θα πρέπει να παραδίδουν τα δικαιολογητικά στη ταχυδρομική διεύθυνση του σταθμού, από Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:00π.μ - 16:00μ.μ.

 

ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,

Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

 

oyranio-tokso.png
papaki.png

Χρόνος Λειτουργίας

Οι σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

Οι σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τα εξής διαστήματα:
 • τις επίσημες αργίες
 • από 1 έως 31 Αυγούστου
 • από 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
 • από Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά.
puzzle1.png
sun2.png

Mάθετε περισσότερα για εμάς

Image

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σταθμοί έχουν ως σκοπό:

 • Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα: σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά
 • Να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά ώστε να αμβλυνθούν, κατά το δυνατό, οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό περιβάλλον
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Image

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στους σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Βάση του προγράμματος απασχόλησης είναι, η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα των σταθμών σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και οι παιδαγωγοί οφείλουν να σέβονται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους.

Image

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε σταθμού, παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα) η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς.

Το διαιτολόγιο, καθορίζεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις, για την υγιεινή διατροφή των παιδιών και μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι.

Το πρόγραμμα του διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο των σταθμών,  ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.

Image

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους σταθμούς, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται τους σταθμούς.

Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί εντός του σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον σταθμό. Παιδίατρος εξετάζει τα παιδιά των σταθμών κάθε μήνα, και επίσης καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις, σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών.

Η περιφρούρηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού των σταθμών, το οποίο εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού των σταθμών  καθορίζεται από τις διατάξεις
του αρ. 3 της αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 - απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/τ. Β’), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.


 

 

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί

Στο Δήμο λειτουργούν τρεις (3) βρεφικοί, πέντε (5) παιδικοί και πέντε (5) βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Image

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ

map Ξενοφώντος 18 και Θήρας, Κερατσίνι 187 57

telephone 2104317727

mail 

Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΝΙΚΟΛΕΤTΑ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ

map Γρ. Λαμπράκη 594, Κερατσίνι 187 58

telephone 2104314292

mail 

2-PAIDIKOS KERATSINIOY.jpg
Image

Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΟΡΚΟΥ

map Προύσης 103, Κερατσίνι 187 55

telephone 2104007003

mail 

Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΙΓΓΟΥ

map Βυζαντίου & Κολοκοτρώνη, Κερατσίνι 187 56

telephone 2104008023

mail 

4-BREFONHPIAKOS-KERATSINIOU.jpg
Image

Ε' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΜΑ

map Ηπείρου 7, Κερατσίνι 187 57

telephone 2104325207

mail 

ΣΤ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

map Περραιβού 87 & Τερψιχόρης, Κερατσίνι 187 57

telephone 2104311228

mail 

6-VREFONHPIAKOS-KERATSINI.jpg
Image

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΡΩΣΦΗΛΔ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

map Ελ. Βενιζέλου & Αναπαύσεως 88, Κερατσίνι 187 55

telephone 2104632490

mail 

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv

person Υπεύθυνη: ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΤΖΗ

map Ελ. Βενιζέλου & Μοναστηριού 121, Κερατσίνι 187 55

telephone 2104615941

mail 

VREFIKOS-KERATSINIOU.jpg
Image

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

map Αγ. Παντελεήμονος & Αριστοτέλους 35, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2104612856

mail 

Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

map Ελ. Βενιζέλου 1, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2104629701

mail 

2-PAIDIKOS-DRAPETSONAS.jpg
Image

Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv και νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

person Υπεύθυνη: ΜΥΡΣΙΝH ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΛΗ

map Αριστοτέλους & Παπαμάρκου, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2104315140

mail 

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv

person Υπεύθυνη: ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

map Αγ. Παντελεήμονος & Αριστοτέλους 35, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2104630058

mail 

VREFIKOS-DRAPETSONAS.jpg
Image

Β' ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

child Εγγράφονται βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετώv

person Υπεύθυνη: ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥ- ΝΤΟΚΑ

map Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα, Δραπετσώνα 186 48

telephone 2131301758

mail 

arkoydaki.png
papaki.png

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Τμήμα Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διευθύντρια: Κυριακή Καραντζή | 2104006860  εσωτ. 113

Προϊσταμένη Τμήματος: Αγγελική Βόλη | 2104006860  εσωτ. 143

2104006860, 2104009093, 2104007672, 2104006658 εσωτ: 141, 144, 145

0
Βρεφικοί Σταθμοί
0
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
0
Παιδικοί Σταθμοί
0
Θέσεις Βρεφών/Νηπίων