Ακολουθήστε μας:
Image

Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)pdf

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση σε συγκεκριμένη τοποθεσία (Προέγκριση)pdf

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία (Μεταβίβαση)pdf

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/ 1986pdf

Πληροφορίες για την συμπλήρωση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης (ιδιοκτήτη)pdf

Αίτηση Θεώρησης Βιβλίου αναφοράς καπνίσματοςpdf

Αίτηση για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικήςpdf

Υπόδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης ΚΥΕ pdf  στο https://notifybusiness.gov.gr

Υπόδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης ΚΥΕ (άρθρων 10-11-12) pdf  https://notifybusiness.gov.gr

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης "Οδηγός διαδικασίας γνωστοποίησης" pdf  https://notifybusiness.gov.gr

Καταστήματα Υγειονομικου Ενδιαφέροντος άρθρο 80 του Ν.3463/ΦΕΚ 114/τ.Α/8.6.2006)pdf

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ν.4442/ΦΕΚ 230/τ.Α΄/7.12.2016)pdf

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικων διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων (ΦΕΚ 1723/τ.Β/18.5.2017)pdf

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 2161/τ.Β/23.6.2017)pdf

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 15:00