Ακολουθήστε μας:

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας στο πλαίσιο συμμόρφωσής του με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της δικτυακής πύλης. Με την πλοήγηση και χρήση της δικτυακής πύλης, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τ.Κ. 18756
phone call 2132074600
email  

 

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Ηλεκτρονική διεύθυνση (email), Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου εργασίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου, κλπ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τηρούνται και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Τα δεδομένα τηρούνται, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για όσο χρόνο επιβάλλει η σχετική κείμενη νομοθεσία.

 

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

 • Για την ενημέρωσή σας σχετικά με υπηρεσίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Δήμου κατόπιν συναίνεσής σας (στοιχείο α, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
 • Για την εξυπηρέτησή σας και τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δήμο μας και για τη σύννομη εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (στοιχείο β, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
 • Για τη συμμόρφωσή μας στις έννομες υποχρεώσεις μας (στοιχείο γ, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
 • Για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας προς το δημόσιο συμφέρον ή/και σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της δημόσιας λειτουργίας ή/και από άλλα απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά μας ως δημόσια αρχή (στοιχείο ε, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
 • Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας όπως η προστασία προσώπων και αγαθών (στοιχείο στ, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ).
 • Για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων προσώπων που είναι σωματικά ή νομικά ανίκανα να δώσουν τη συγκατάθεσή τους (στοιχείο γ, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).
 • Για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας μέσα από τις δημοτικές δομές και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου (στοιχείο η, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).

Επισημαίνεται ότι διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς μας.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο ίδιος ο Δήμος. Τα προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση μπορεί να διατεθούν και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εντός ή εκτός του οργανισμού οι οποίες εμπλέκονται στη διεκπεραίωση του αιτήματός σας βάσει νομοθεσίας, δικαστικής ή κανονιστικής απόφασης. Ο Δήμος χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό του (εκτελούντες την επεξεργασία) για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον Δήμο και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία.

 

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από το Δήμο πρόσωπα (εργαζόμενους και συνεργάτες) αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, προστασία υπολογιστικών συστημάτων).

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

 • Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής αυτών προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα δεδομένα σας από το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας –εφ’ όσον είχε απαιτηθεί -την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

 

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: .

Για οποιοδήποτε διευκρίνηση αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας στο email: .

Για οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής: www.dpa.gr).