Κείμενο
Από
Έως

Ανοιχτός διαγωνισμός: «Προμήθεια πλήρους γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για το σχολικό έτος 2020-2021»

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κερατσίνι,      15/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.:    21815

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών                                                    

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                          

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                      

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας                                   

Τηλέφωνο: 213.2074755, 213.2074699                  

Φαξ: 210.4633375                                                      

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια πλήρους γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για το σχολικό έτος 2020-2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 132.000,00 Ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) και συγκεκριμένα των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. 2/2020 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Αθλητισμού & Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 • Υπό προμήθεια είδη :

     (CPV) : 15894210-6

     Κατανομή σε τμήματα: Όχι

 • Συνολικός προϋπολογισμός:

132.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

17.160,00 € Φ.Π.Α. (13%)

149.160,00 € συνολικός προϋπολογισμός

 • Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.640,00 €.
 • Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 • Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 03 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
 • Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες
 • Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 • Προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
 • Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της έως την λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και για το σχολικό έτος 2021-2022 και μέχρι την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον επόμενο διαγωνισμό, στο μέτρο που κατά την διάρκεια της παράτασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στην διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

 • Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 • Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 • Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας