Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του «Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοι

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του «Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων-διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ 5002489 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια υπολογίζεται στο ποσό των 29.222,81€ με το ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 60.6474.0008 με τίτλο εξόδου «Υλοποίηση του προγράμματος "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ) "» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

· Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

· Τεχνική προσφορά

· Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την μελέτη , μέχρι την Τρίτη 20/07/2021 στις 15:00 .

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ή ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074699 ,

213 2074 701 .

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας