Κείμενο
Από
Έως

Προμήθεια ΠΙΛΑΡ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό και Συγκοινωνιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας .

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ΠΙΛΑΡ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό και Συγκοινωνιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας .

Η ανάθεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του:

1) Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4) Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010

6) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7) Την υπ’αριθμ.74/2021 Αποφ.Δημάρχου περί διορισμού του ΤΣΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως Γενικού Γραμματέα σε κενή οργανική θέση του Δήμου.

8) Την υπ’αριθμ.77/2021 Αποφ.Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα του Δήμου Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ΠΙΛΑΡ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό και Συγκοινωνιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας υπολογίζεται στο ποσό των 37.156,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και βαρύνει τον Κ.Α. 20.6279.0001 με τίτλο εξόδου «Αντικατάσταση πίλαρ ηλεκτροφωτισμού» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 παρ 1 του Ν4412/2016.
  2. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την μελέτη
  3. Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 ή ισότιμο αυτού.
  4. Οικονομική προσφορά Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης η οποία συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

    Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074701 (Παρασκευή Λεμοντζόγλου). Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο. Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ή ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

    Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την Παρασκευή 22/10/2021 στις 14:00 μμ.
    Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας