Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Επισκευή κερκίδων γηπέδου σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021 με ισχύ την 01/06/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021 και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016 (με τις τελευταίες αλλαγές από το Ν.4811/2021), με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 173.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο αφορά τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών: • κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 138.307,14 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α. 24%

επιστροφή στην κορυφή