Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Προμήθεια χρωμάτων, εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια χρωμάτων ,εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας .

 Η ανάθεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του:

1) Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4) Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
5) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010
6) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7) Τις υπ’αριθμ.74/2021 και 77/2021 Αποφ.Δημάρχου περί διορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων του ΤΣΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως Γενικού Γραμματέα σε κενή οργανική θέση του Δήμου,
Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια χρωμάτων ,εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας υπολογίζεται στο ποσό των 14.394,54€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.0001 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια χρωμάτων ,εργαλείων και λοιπών υλικών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων τηςπαρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήριααποκλεισμού του αρ.73 παρ 1 του Ν4412/2016.
2. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την μελέτη
3. Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 ή ισότιμο αυτού.
4. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

 Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης η οποία συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074701
(Παρασκευή Λεμοντζόγλου).

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.
Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση:
ή ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

 Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την Τρίτη 28/12/2021 στις 14:00 μμ.
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με εντολή του 
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή