Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διενέργεια 2 παιδικών θεατρικών παραστάσεων (31-08-2022/07-09-2022)

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη διενέργεια διοργάνωσης δυο (2) παιδικών θεατρικών παραστάσεων  (31-8-2022 & 7-9-2022)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση  που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.
  2. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη
  3. Οικονομική προσφορά
  4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή)
  5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή)

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό. Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά, για τα είδη που  διαθέτετε, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την Τετάρτη  3/8/2022  στις 14.00 μ.μ.

 Οι προσφορές δύνανται να σταλούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών  τηλ. 213-2074699  &   213-2074705.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                   

επιστροφή στην κορυφή