Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υαλοπινάκων για επισκευές Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υαλοπινάκων για επισκευές Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 4.956,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6261.0006 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου». 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής- κατακύρωσης

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73  παρ. 1 του Ν4412/2016.
  2. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την μελέτη
  3. Οικονομική προσφορά
  4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Συμμετοχής)

 Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό.

επιστροφή στην κορυφή