Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός σχετικά με την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας»

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας» μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

2. Αντικείμενο σύμβασης:

Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

CPV: 79415200-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης)

3. Κατανομή σε τμήματα: Όχι.

4. Συνολικός προϋπολογισμός:

60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

14.400,00 € Φ.Π.Α. (24%)

74.400,00 € συνολικός προϋπολογισμός

5. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού, ήτοι: 1.200,00 €

6. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

8. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

9. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 300 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

επιστροφή στην κορυφή