Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινιού - Δραπετσώνας, για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών »

 Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής ανά τμήμα, η οποία θα δοθεί ως εξής (βάση του άρθρου 95 του Ν.4412/2016).

 Α)  Για τα καύσιμα, η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής (http://www.fuelprices.gr), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).

 Β)   Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755  

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ»
 2. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:
  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (650.000 λίτρα) - CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης»
  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (280.000 λίτρα) - CPV 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης»
  • ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (120.000 λίτρα) - CPV 09132100-4, «Αμόλυβδη βενζίνη»
  • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ (Σύμφωνα με την μελέτη) - CPV 09211000-1, «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»
  • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ (Σύμφωνα με την μελέτη) - CPV 09211000-1, «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»
  • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ/ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΜΕΝΑ (Σύμφωνα με την μελέτη) - CPV 09211000-1, «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»
 3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης) & Λιπαντικά.
 5. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (6 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
 6. Συνολικός προϋπολογισμός:
 1.553.219,50 € χωρίς Φ.Π.Α.
     372.772,68 € Φ.Π.Α. (24%)
  1.925.992,18 € συνολικός προϋπολογισμός
επιστροφή στην κορυφή