Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τους εργαζόμενους του Δήμου

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τους εργαζόμενους του Δήμου.

Η ενδεικτική δαπάνη για την Προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τους εργαζόμενους του Δήμου, υπολογίζεται στο ποσό των 29.240,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%,13% και 24 % και βαρύνει τον Κ.Α. 70.6681.0001 «Υλικά Φαρμακείου».

  Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Κατακύρωσης

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), και επίσης ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
  2. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη
  3. Οικονομική προσφορά
  4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για κάθε νόμιμη χρήση)
  5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Συμμετοχής)
  6. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου, θα συνοδεύεται απαραίτητα από το επίσημο, ισχύον κατά την ημέρα της προσφοράς, Δελτίο Τιμών για τα εν λόγω φάρμακα για τα οποία καταθέτει προσφορά, που εκδίδονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (που ισχύει για τα ιδιωτικά φαρμακεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου).
  7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των ειδών που συμμετέχουν και ασκούν επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, γεγονός που αποδεικνύεται :

α. για τα φαρμακεία με την προσκόμιση της αντιγράφου της άδειας λειτουργίας ή άδεια συστέγασης από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, είτε

β. για τις επιχειρήσεις ή καταστήματα εμπορίας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, με προσκόμιση αντιγράφου πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της προσκόμισης των προσφορών.

Η προσφορά  και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό.

Η ανάθεση της προμήθειας για τα φάρμακα-Ομάδα Α΄, θα γίνει στο υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των Δελτίων Τιμών που εκδίδονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (που ισχύει για τα ιδιωτικά φαρμακεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου).

Για τις υπόλοιπες Ομάδες, το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης   προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης η οποία συντάχθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής  Προστασίας και  Αλληλεγγύης.

Κάθε συμμετέχων  μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών,  υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074701 (Παρασκευή Λεμοντζόγλου)

Οι προσφορά  θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.   

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να  αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής  με email (στο οποίο θα αναγράφονται όσα αναφέρονται στην σημείωση 1.1) στην παρακάτω διεύθυνση: και  κοινοποίηση στην  με την επισήμανση να πρωτοκολληθεί και να σας σταλθεί το πρωτόκολλο ,ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την Παρασκευή 31/05/2024 στις 14:00 μμ.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.    

επιστροφή στην κορυφή